Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vahati:[〃vah] 運ぶ,運搬す,運載す; 実行す.imper.vaha; inf.vahituṃ; grd.vahitabba; ppr.sg.gen,vahato; pp.vahita; pass.vuyhati [Sk.uhyate] ,vahīyati 運ばれる.caus.vāheti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vahati,(vah + a),負擔,攜帶,做自己的工作,流動。 【過】 vahi。 【過分】vahita。 【現分】 vahanta。 【獨】 vahitvā。 【潛】 vahitabba。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vahati,(vah帶+a),1.負擔,攜帶(to carry,bear,transport)。2.著手,做自己的工作(to proceed,to do one’s work)。3.工作(to work,to be able,to have power)。【過】vahi。【過分】vahita。【現分】vahanta﹐vuyhamāna,vāhiyamāna(in med.pass.sense)。【獨】vahitvā。【義】vahitabba。imper.vaha; inf.vahituṁ; pass.vuyhati (Sk.uhyate) to be carried (along); pass.also vahīyati (=nīyati); ppr.vahīyamāna.pp.ūḷha (see soḍha),vuḷha & vūḷha (būḷha).-- Caus.vāheti to cause to go,to carry,to drive away。pp.vahita (for vāh°).Cp.ubbahati2.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vahati: vahati(kri)
ဝဟတိ(ႀကိ)
«vaha+a+ti.rhu.289-nhā.nīti,dhātu.197.dhātvattha.362.vahati-saṃ.vahai-prā,addhamāgamī.»
[ဝဟ+အ+တိ။ ႐ႈ။ ၂၈၉-ႏွာ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၉၇။ ဓာတြတၳ။၃၆၂။ ဝဟတိ-သံ။ ဝဟဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vahati:[vah + a] bears; carries; does one's work; flows.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vahati,[vah,Idg.*ǔeĝh to drive,lead,cp.Sk.vahitra= Lat.vehiculum=E.vehicle; Gr.o]/xos waggon,Av.vaƶaiti to lead,Lat.veho to drive etc.; Goth.ga-wigan =Ohg.wegan=Ger.bewegen; Goth.wēgs=Ger.weg,E.way; Ohg.wagan=E.waggon,etc.-- Dhtp 333 & Dhtm 498:vaha pāpuṇane] 1.to carry,bear,transport J.IV,260; PvA.14 (=dhāreti); Miln.415 (of iron:carry weight).-- imper.vaha Vv 8117; inf.vahituṁ PvA.122 (perhaps superfluous); grd.vahitabba Mhvs 23,93.‹-› 2.to proceed,to do one’s work M.I,444; Mhvs 34,4 guḷayantaṁ vahitvāna,old var.reading for P.T.S.ed.T.reading guḷayantamhi katvāna.-- 3.to work,to be able,to have power A.I,282.-- Pass.vuyhati (Sk.uhyate) to be carried (along) Vin.I,106; Th.1,88; ppr.vuyhamāna S.IV,179; Th.1,88; J.IV,260; PvA.153; pass.also vahīyati PvA.56 (=nīyati); ppr.vahīyamāna Miln.397.-- pp.ūḷha (see soḍha),vuḷha & vūḷha (būḷha).-- Caus.vāheti to cause to go,to carry,to drive away Vin.II,237; Sn.282; J.VI,443.-- ppr.vāhiyamāna (in med.pass.sense) J.VI,125.-- pp.vahita (for vāh°) Miln.346.Cp.ubbahati2.(Page 606)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vahati:To carry,transport,draw; to bear along,carry off; to experience,possess
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAHATI:(vah+a) nâng đỡ,mang đi làm phận sự của mình,tuôn ra,vọt ra [aor] vahi [pp] vahita [prp] vahanta [abs] vahitvā [ptp] vahitabba
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vahati:ဝဟတိ(ႀကိ)
[ဝဟ+အ+တိ။ ႐ႈ။ ၂၈၉-ႏွာ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၉၇။ ဓာတြတၳ။၃၆၂။ ဝဟတိ-သံ။ ဝဟဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
(၁) ထမ္းရြက္-သယ္-ယူ-ေဆာင္၏။ (၂) လဲက်ေစ၏။ (၃) ေမွ်ာ၏။ (၄) (က) ပို႔ေဆာင္-ေစလႊတ္၏။ (ခ) ထုတ္ေဆာင္၏။ (ဂ) ေခၚေဆာင္၏။ (၅) ဆြဲငင္၏။ (၆) ေရာက္ေစ၏။ (၇) (က) ျဖစ္၏။ (ခ) ျဖစ္ေစ၏။ (ဂ) ထုတ္ေဆာင္-ၿပီးေျမာက္ေစ-ကူးေျမာက္ေစ-၏။ (၉) သြား-ေရာက္-၏။ (၁ဝ) တိုး-ပြါး-၏။ (၁၁) လုပ္ေကြၽး-ေမြးျမဴ-၏။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vahati:ဝဟတိ (√ဝဟ္)
ရြက္ေဆာင္၏။ ပို႔ေဆာင္၏။ ၾကဥ္းေဆာင္၏။ ထမ္းေဆာင္၏။ ႐ံုး၏။ ခ်ီပိုး၏။
ဝဟေတာ၊ ဝန္ကိုေဆာင္ေသာ ႏြားလား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,