Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vahana:n.[<vah] 運載,流れ,水流.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vahana,【中】 運載,負擔,流動。 ~ka,【形】 負擔的,引起的。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vahana,【中】運載,負擔,流動。vahanaka,【形】負擔的,引起的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vahana: vahana(na)
ဝဟန(န)
«vahana+tta.4.123.»
[ဝဟန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vahana: vahana(na)
ဝဟန(န)
«vaha+yu(ti) vahana-saṃ.(na) vahaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဟ+ယု(တိ) ဝဟန-သံ။ (န) ဝဟဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vahana:[nt.] carrying; bearing; flowing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vahana,(adj.nt.) [fr.vah] 1.carrying VvA.316; DhA.III,472 (dhura°).-- 2.a current J.IV,260.(Page 606)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vahana:One of the three palaces of Sikhī Buddha before his Renunciation.Bu.xxi.16; but BuA.(p.201) calls it Nārivasabha.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAHANA:[nt] sự mang đi,sự tuôn ra,chảy ra,sự mang đi,sự chịu đựng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vahana:ဝဟန(န)
[ဝဟ+ယု(တိ) ဝဟန-သံ။ (န) ဝဟဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(က) ထမ္း-ရြက္-သယ္-ေဆာင္ျခင္း။ (ခ) ပို႔ေဆာင္-ေစလႊတ္-ျခင္း။ ဝဟတိ-(၄-က)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vahana:ဝဟန(န)
[ဝဟန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
ထမ္း-ရြက္-သယ္-ေဆာင္တတ္သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vahana:ဝဟန (န) (√ဝဟ္+ယု)
ရြက္ေဆာင္ျခင္း။ သယ္ေဆာင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,