Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaggiya:a.[vagga ①-iya] 群の,衆の.pañcavaggiya 五群の.chabbaggiya 六群の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaggiya,【形】 (在【合】中) 屬於一個團體的。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaggiya,【形】(在【合】中)一個團體的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaggiya: vaggiya(ti)
ဝဂၢိယ(တိ)
«vagga+iya.vagga+ika.»
[ဝဂၢ+ဣယ။ ဝဂၢ+ဣက။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaggiya: vaggiya(ti)
ဝဂၢိယ(တိ)
«vagga+ika=vaggika.ka- yapru vaggiya.vagyī-saṃ.»
[ဝဂၢ+ဣက=ဝဂၢိက။ က-ကို ယျပဳလွ်င္ ဝဂၢိယ။ ဝဂ်ီ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaggiya:[adj.] (in cpds.) belonging to a group.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaggiya,(--°) (adj.) [fr.vagga1] belonging to a group,forming a company,a party of (--°),e.g.pañcavaggiyā therā J.I,57,82; bhikkhū M.I,70; II,94; chabbaggiyā bhikkhū (the group of 6 bh.) Vin.I,111 sq.316 sq.& passim; sattarasa-vaggiyā bhikkhū (group of 17) Vin.IV,112.(Page 591)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAGGIYA:[a] thuộc nhóm,phe
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaggiya:ဝဂၢိယ(တိ)
[ဝဂၢ+ဣက=ဝဂၢိက။ က-ကို ယျပဳလွ်င္ ဝဂၢိယ။ ဝဂ်ီ-သံ။]
(၁) ဝဂ္-အပိုင္း-က႑-၌-လာ-ျဖစ္-ပါဝင္-ေသာ။ (၂) (၅-ပါး,၆-ပါး) အစု-အုပ္စု-၌-ျဖစ္-ပါဝင္-ေသာ၊ သူ။ (၃) အစု-အုပ္စု-ဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာတတ္ေသာ၊ သူ။ (၄) (၄-ပါး,၅-ပါး စေသာ) ရဟန္း-အစု-အေပါင္း-သည္ ျပဳအပ္ေသာ ကံ။ (၅) ဝဂ္၊ အေပါင္း၊ အစု။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaggiya:ဝဂၢိယ(တိ)
[ဝဂၢ+ဣယ။ ဝဂၢ+ဣက။]
ဝဂၢိက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaggiya:ဝဂၢိယ (တိ)
အစုရွိသည္။
ပၪၥဝဂၢိယ၊ ငါးေယာက္အစု ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,