Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vagga:①m.[Sk.varga] 群,品,章.-gata 群に至れる.-sārin 群に入る.② a.n.[vi-agga,Sk.vyagra] 不和合の,別衆.-ārāma,-rata 離衆(独住)を楽しむ.-kamma 別衆羯磨.-parisā 不和合衆.-vādaka 別衆に味方する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vagga,【 陽】 群,一夥人,(書的)一章。【 形】 分裂的,爭吵的。 ~bandhana,【中】 一個團體的形成,(一)夥,協會。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vagga,【陽】群,一夥人,(書的)一章。【形】分裂的,爭吵的。vaggabandhana,【中】一個團體的形成,(一)夥,協會。vaggagata﹐外道宗派。vaggasārin追隨宗派。chabbaggiyā(cha(ḷ)六+vagga群) bhikkhū,六群比丘(巴利律藏及《本生》等載︰Assaji(阿說迦)、Punabbasu(滿宿、弗那跋)、Paṇḍuka、Lohitaka、Mettiya(慈)、Bhummaja(地)。智度論雲︰(一、二)難陀(、跋難陀),三瞿伽梨,四闡陀,五馬師,六滿宿。))。sattarasavaggiye bhikkhū,十七群比丘。Vin.Pāci.IV,114︰Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū bhiṁsāpenti.Te bhiṁsāpiyamānā rodanti.(那時,六群比丘嚇唬十七群比丘,他們受到驚嚇而哭泣。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vagga: vagga(pu)
ဝဂၢ(ပု)
«vagga+bandhana.uttarapadalopa.»
[ဝဂၢ+ဗႏၶန။ ဥတၱရပဒေလာပ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vagga: vagga(ti)
ဝဂၢ(တိ)
«vagga+ṇa»
[ဝဂၢ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vagga: vagga(pu)
ဝဂၢ(ပု)
«vagga+ṇa.vagga+a.vaja+ṇa.vagganti pañca pañcavibhāgena gacchantī pavatthantīti vaggā,vaggiyanti vā pañca pañca vibhāgena ime ṭṭhitāti gamiyanti ñāyantīti vaggā,api ca samūhattho vaggasaddo,evaṃ samūhatthenapi vaggā.nīti,sutta.7.vaggoti samūho.rū.9.vaggasaddo samūhatthavācī.tena pañca pañca akkharā...ekekasmiṃ kaṇṭhādiṭṭhāne vaggabhāvena jātattā ca vaggāti nāmaṃ labhanti,vaggiyanti gumbaṃ gumbaṃ uccāriyantīti vaggātipi vadanti.niddesa,7.(kaccāyanavaṇṇanā.7).vaggīyantīhi vaggā,vagga gumbe.samaggato vajantīti vā vaggā,vaja gatimhi.ga pyaṃ.7.vaṇṇuddese ekaṭṭhānikānaṃ byañjanānaṃ vagge samūhe niyuttāti vaggā.nirutti.7).akkharā.-»
[ဝဂၢ+ဏ။ ဝဂၢ+အ။ ဝဇ+ဏ။ ဝဂၢႏၲိ ပၪၥ ပၪၥဝိဘာေဂန ဂစၧႏၲီ ပဝတၳႏၲီတိ ဝဂၢါ၊ ဝဂၢိယႏၲိ ဝါ ပၪၥ ပၪၥ ဝိဘာေဂန ဣေမ ႒ိတာတိ ဂမိယႏၲိ ဉာယႏၲီတိ ဝဂၢါ၊ အပိ စ သမူဟေတၳာ ဝဂၢသေဒၵါ၊ ဧဝံ သမူဟေတၳနပိ ဝဂၢါ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇။ ဝေဂၢါတိ သမူေဟာ။ ႐ူ။ ၉။ ဝဂၢသေဒၵါ သမူဟတၳဝါစီ။ ေတန ပၪၥ ပၪၥ အကၡရာ...ဧေကကသၼႎ ကဏၭာဒိ႒ာေန ဝဂၢဘာေဝန ဇာတတၱာ စ ဝဂၢါတိ နာမံ လဘႏၲိ၊ ဝဂၢိယႏၲိ ဂုမၺံ ဂုမၺံ ဥစၥာရိယႏၲီတိ ဝဂၢါတိပိ ဝဒႏၲိ။ နိေဒၵသ၊ ၇။ (ကစၥာယနဝဏၰနာ။ ၇)။ ဝဂၢီယႏၲီဟိ ဝဂၢါ၊ ဝဂၢ ဂုေမၺ။ သမဂၢေတာ ဝဇႏၲီတိ ဝါ ဝဂၢါ၊ ဝဇ ဂတိမွိ။ ဂဠဳန္ ပ်ံ။ ၇။ ဝဏၰဳေဒၵေသ ဧက႒ာနိကာနံ ဗ်ၪၨနာနံ ဝေဂၢ သမူေဟ နိယုတၱာတိ ဝဂၢါ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇)။ ဝဂ္၊ ဝဂ္အကၡရာ။ ဝဂ္သည္-]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vagga: vagga(ti)
ဝဂၢ(တိ)
«vagga+a.vaja+ga.vajja+ṇa.vaggagatiyaṃ,samudāyavasena vagganaṃ pavattanaṃ vaggo.nīti,dhātu.27.vajati samūhattaṃ gacchatīti vaggo,samūho.ṇvādi.32.vajjeti asamānajātyādayoti vaggo.ṭī.632.vajiyateti vaggo,sajātiyasamūho.kappadduma.vaṅga-saṃ.vagga-prā,addhamāgadhī»
[ဝဂၢ+အ။ ဝဇ+ဂ။ ဝဇၨ+ဏ။ ဝဂၢဂတိယံ၊ သမုဒါယဝေသန ဝဂၢနံ ပဝတၱနံ ဝေဂၢါ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၇။ ဝဇတိ သမူဟတၱံ ဂစၧတီတိ ဝေဂၢါ၊ သမူေဟာ။ ဏြာဒိ။ ၃၂။ ဝေဇၨတိ အသမာနဇာတ်ာဒေယာတိ ဝေဂၢါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၃၂။ ဝဇိယေတတိ ဝေဂၢါ၊ သဇာတိယသမူေဟာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝဂၤ-သံ။ ဝဂၢ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vagga:[m.] a group; a party; chapter of a book.(adj.),dissociated; dissentious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vagga,2 (adj.-nt.) [vi+agga,Sk.vyagra; opposed to samagga] dissociated,separated; incomplete; at difference,dissentious Vin.I,111 sq.129,160; IV,53 (saṅgha); A.I,70 (parisā); II,240.-- Instr.vaggena separately,secessionally,sectariously Vin.I,161; IV,37,126.

--ārāma fond of dissociation or causing separation M.I,286; It.11 (+adhamma-ṭṭha; trsln Seidenstücker not quite to the point:rejoicing in parties,i.e.vagga1) =Vin.II,205.--kamma (ecclesiastical) act of an incomplete chapter of bhikkhus Vin.I,315 sq.(opp.sam‹-› agga-kamma) --rata=°ārāma.(Page 591)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vagga,1 [Vedic varga,fr.vṛj cp.Lat.volgus & vulgus (=E.vulgar) crowd,people] 1.a company,section,group,party Vin.I,58 (du°,ti°),195 (dasa° a chapter of 10 bhikkhus).-- 2.a section or chapter of a canonical book DhA.I,158 (eka-vagga-dvi-vagga-mattam pi); DhsA.27.

--uposatha celebration (of the uposatha) in groups,“incomplete congregation” (trsln Oldenberg) Dpvs 7,36.More likely to vagga2! --gata following a (sectarian) party (Bdhgh identifies this with the 62 diṭṭhigatikā SnA 365) S.I,187; Sn.371.--bandha,in Instr.°ena group by group Mhvs 32,11.--bandhana banded together,forming groups DhA.IV,93,94.--vagga in crowds,confused,heaped up J.VI,224; PvA.54.--vādaka taking somebody’s part Vin.III,175.--sārin conforming to a (heretic) party Sn.371,800,912; Nd1 108,329.(Page 591)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAGGA:[m] nhóm,bọn,phái,chương của sách [adj] không có hiệp lại,chia rời ra --bandhanati [nt] kết lại làm một toán,ban,nghiệp đoàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vagga:ဝဂၢ(တိ)
[ဝဂၢ+အ။ ဝဇ+ဂ။ ဝဇၨ+ဏ။ ဝဂၢဂတိယံ၊ သမုဒါယဝေသန ဝဂၢနံ ပဝတၱနံ ဝေဂၢါ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၇။ ဝဇတိ သမူဟတၱံ ဂစၧတီတိ ဝေဂၢါ၊ သမူေဟာ။ ဏြာဒိ။ ၃၂။ ဝေဇၨတိ အသမာနဇာတ်ာဒေယာတိ ဝေဂၢါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၃၂။ ဝဇိယေတတိ ဝေဂၢါ၊ သဇာတိယသမူေဟာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝဂၤ-သံ။ ဝဂၢ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
(ပု) (၁) ဝဂ္၊ (သုတ္အကၡရာတို႔၏) အေပါင္း-အစု အုပ္စု၊ အပိုင္း၊ က႑။ (၂) အစု-အုပ္စု-ျဖစ္ေသာ (ရဟန္းစသည္)။ (၃) ဝဂ္ျဖစ္ေသာ၊ ကြဲျပား-ကြဲ-မညီၫြတ္-ေသာ (သံဃာစသည္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vagga:ဝဂၢ(ပု)
[ဝဂၢ+ဏ။ ဝဂၢ+အ။ ဝဇ+ဏ။ ဝဂၢႏၲိ ပၪၥ ပၪၥဝိဘာေဂန ဂစၧႏၲီ ပဝတၳႏၲီတိ ဝဂၢါ၊ ဝဂၢိယႏၲိ ဝါ ပၪၥ ပၪၥ ဝိဘာေဂန ဣေမ ႒ိတာတိ ဂမိယႏၲိ ဉာယႏၲီတိ ဝဂၢါ၊ အပိ စ သမူဟေတၳာ ဝဂၢသေဒၵါ၊ ဧဝံ သမူဟေတၳနပိ ဝဂၢါ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇။ ဝေဂၢါတိ သမူေဟာ။ ႐ူ။ ၉။ ဝဂၢသေဒၵါ သမူဟတၳဝါစီ။ ေတန ပၪၥ ပၪၥ အကၡရာ...ဧေကကသၼႎ ကဏၭာဒိ႒ာေန ဝဂၢဘာေဝန ဇာတတၱာ စ ဝဂၢါတိ နာမံ လဘႏၲိ၊ ဝဂၢိယႏၲိ ဂုမၺံ ဂုမၺံ ဥစၥာရိယႏၲီတိ ဝဂၢါတိပိ ဝဒႏၲိ။ နိေဒၵသ၊ ၇။ (ကစၥာယနဝဏၰနာ။ ၇)။ ဝဂၢီယႏၲီဟိ ဝဂၢါ၊ ဝဂၢ ဂုေမၺ။ သမဂၢေတာ ဝဇႏၲီတိ ဝါ ဝဂၢါ၊ ဝဇ ဂတိမွိ။ ဂဠဳန္ ပ်ံ။ ၇။ ဝဏၰဳေဒၵေသ ဧက႒ာနိကာနံ ဗ်ၪၨနာနံ ဝေဂၢ သမူေဟ နိယုတၱာတိ ဝဂၢါ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇)။ ဝဂ္၊ ဝဂ္အကၡရာ။ ဝဂ္သည္-]
(၁) က-ဝဂ္၊ (၂) စ-ဝဂ္၊ (၃) ဋ-ဝဂ္၊ (၄) တ-ဝဂ္ (၅) ပ-ဝဂ္ဟူ၍ ၅-ပါးရွိ၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vagga:ဝဂၢ(တိ)
[ဝဂၢ+ဏ]
(က) မညီၫြတ္ျခင္း အဖို႔၌ျဖစ္ေသာ။ (ခ) (သံဃာ) ကြဲျပား-ကြဲ-ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ကြဲျပား-ကြဲေအာင္ျပဳတတ္ေသာ။ (ဂ) (ညီၫြတ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို) အစိတ္စိတ္-အစုအစု-အသီးအသီး-ျဖစ္ေအာင္ ျပဳတတ္ေသာ။ (ဃ) ျငင္းခုံျခင္းကို-ျပဳ-ျဖစ္ေစ-တတ္ေသာ (စကား)။ ဝဂၢကရဏီလည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vagga:ဝဂၢ(ပု)
[ဝဂၢ+ဗႏၶန။ ဥတၱရပဒေလာပ။]
အေပါင္း-အသင္း-အစု-ဖြဲ႕ျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vagga:ဝဂၢ
ဘူ = ဂမေန-သြားျခင္း၌။ ဝဂၢတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vagga:ဝဂၢ (တိ) (ဝိ+အဂၢ)
မညီၫြတ္သည္။ မေစ့စပ္ဘဲ ကြဲသည္။
ဝေဂၢန၊ မေစ့စပ္ဘဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vagga:ဝဂၢ (ပ)
အေပါင္း။ အစု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,