Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vadha,【陽】 處罰,殺害,死刑。 ~ka,【陽】 劊子手,施行處罰的人。(p278)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vadha,【陽】處罰,殺害,死刑。vadhaka,【陽】劊子手,施行處罰的人。vadhabandha﹐囚禁。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vadha: vadha(ti)
ဝဓ(တိ)
«vadha+a»
[ဝဓ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vadha: vadha(pu)
ဝဓ(ပု)
«hana+ṇa.ṭī.4va3.hananaṃvadho.sūci.vadha-saṃ.vadha,vaha-prā,addhamāgadhī.»
[ဟန+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ၃။ဟနနံဝေဓာ။ သူစိ။ ဝဓ-သံ။ ဝဓ၊ ဝဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vadha:[m.] punishment,killing; execution.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vadha,[fr.vadh] striking,killing; slaughter,destruction,execution D.III,176; A.II,113; Pug.58; J.II,347; Miln.419 (°kata); DhA.I,69 (pāṇa°+pāṇa-ghāta),80,296; DhA.II,39; VbhA.382.-- vadhaṁ dadāti to flog J.IV,382.-- atta° self-destruction S.II,241; piti° parricide DA.I,153; miga° hunting J.I,149.

--bandhana flogging and binding (imprisoning).In this connection vadh is given as a separate root at Dhtp 172 & 384 in meaning “bandhana.” See A.II,209; V,206; Sn.242 (vadha-cheda-bandhana; v.is expld at SnA 285 as “sattānaṁ daṇḍ’ādīhi ākoṭanan” i.e.beating) 623 (=poṭhana SnA 467); J.I,435; IV,11; VbhA.97.(Page 600)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VADHA:[m] sự trừng phạt,giết hại,xử hành quyết --ka [m] người hành quyết (võ đao quân),người phải chịu hình phạt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vadha:sự giết chết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vadha:ဝဓ(ပု)
[ဟန+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ၃။ဟနနံဝေဓာ။ သူစိ။ ဝဓ-သံ။ ဝဓ၊ ဝဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သတ္ျဖတ္-ညႇဉ္းဆဲ-႐ိုက္ႏွက္-ပုတ္ခတ္-ထိုးခုတ္-ပစ္ခတ္-ေထာင္း-ထု-ျခင္း။ (၂) ေသျခင္း။ (၃) ဖ်က္ဆီးျခင္း။ (၄) သတ္အပ္ၿပီးေသာ။ (၅) သတ္တတ္ေသ၊ သူ။ (၆) ေကာင္းစြာ-အႂကြင္းမဲ့-ျဖတ္ျခင္း။ (၇) ပယ္ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vadha:ဝဓ(တိ)
[ဝဓ+အ]
သူသတ္-လူသတ္-သမားႏွင့္တူေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vadha:ဝဓ
စု = သံယမေန-ေစာင့္စည္းျခင္း,ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း၌။ ဝေဓတိ၊ ဝဓယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vadha:ဝဓ (ပ) (√ဝဓ္+အ)
သတ္ျခင္း။ သတ္ျဖတ္ျခင္း။ ပုတ္ခတ္ျခင္း။
ဝဓာယ၊ သတ္ျခင္းငွာ။ သတ္အံ့ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,