Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vadhū,【陰】 女人。(p278)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vadhū,(Ved.Vadhū),【陰】媳婦(a daughter-in-law)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vadhū,【陰】女人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vadhū: vadhū(thī)
ဝဓူ(ထီ)
«bandha+uī.ṭī.23va.pañcahi kāmaguṇehi attani satte bandhatīti vadhū.ṇvādi.3.sūci.hana+rū.kilesavasena sunakhampi upagamanasīlāti vadhū.nīti,dhātu.114.kilesavasena sunakhampi upādāya gamanasīlāti va dhū.sūci.ayaṃ no puttassa bhariyāti sassusasurehi adhigantabbā jānitabbāti vadhū.nīti,dhātu.115.sūci.vadhū-saṃ.vadhū,vahu,vahū-prā,addhamāgadhī.»
[ဗႏၶ+ဦ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃ဝ။ပၪၥဟိ ကာမဂုေဏဟိ အတၱနိ သေတၱ ဗႏၶတီတိ ဝဓူ။ ဏြာဒိ။ ၃။သူစိ။ဟန+႐ူ။ ကိေလသဝေသန သုနခမၸိ ဥပဂမနသီလာတိ ဝဓူ။နီတိ၊ဓာတု။၁၁၄။ ကိေလသဝေသန သုနခမၸိ ဥပါဒါယ ဂမနသီလာတိ ဝ ဓူ။ သူစိ။အယံ ေနာ ပုတၱႆ ဘရိယာတိ သႆုသသုေရဟိ အဓိဂႏၲဗၺာ ဇာနိတဗၺာတိ ဝဓူ။နီတိ၊ဓာတု။ ၁၁၅။ သူစိ။ ဝဓူ-သံ။ ဝဓူ၊ဝဟု၊ဝဟူ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vadhū:[f.] a woman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vadhū,(f.) [Ved.vadhū; to Lith.vedù to lead into one’s house] a daughter-in-law VvA.123.(Page 600)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vadhū:A bride,a young wife; a girl; a daughter-in-law
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VADHŪ:[f] người phụ nữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vadhū:ဝဓူ(ထီ)
[ဗႏၶ+ဦ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃ဝ။ပၪၥဟိ ကာမဂုေဏဟိ အတၱနိ သေတၱ ဗႏၶတီတိ ဝဓူ။ ဏြာဒိ။ ၃။သူစိ။ဟန+႐ူ။ ကိေလသဝေသန သုနခမၸိ ဥပဂမနသီလာတိ ဝဓူ။နီတိ၊ဓာတု။၁၁၄။ ကိေလသဝေသန သုနခမၸိ ဥပါဒါယ ဂမနသီလာတိ ဝ ဓူ။ သူစိ။အယံ ေနာ ပုတၱႆ ဘရိယာတိ သႆုသသုေရဟိ အဓိဂႏၲဗၺာ ဇာနိတဗၺာတိ ဝဓူ။နီတိ၊ဓာတု။ ၁၁၅။ သူစိ။ ဝဓူ-သံ။ ဝဓူ၊ဝဟု၊ဝဟူ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေခြၽးမ။ (၂) (က) အမ်ိဳးသမီးမိန္းမ (သာမန္)။ (ခ) သတို႔သမီးငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္။ (ဂ) မိန္းမႀကီး၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီး။ (၃) မယား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vadhū:ဝဓူ (ဣ) (√ဝဟ္+ဦ)
ေခၽြးမ။ မိန္းမ။ အသၸရက္ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,