Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vadati:[〃vad] 言う,説く,告げる.pres.vadeti=vadati; opt.vade,vadeyya,vademase,vajjā,vajjāsi,vajjesi,vajjuṃ; fut.vadessati; aor.vadiṃsu,vadesi; ppr.vadāna,vadamāna; caus.vādiyati,vādeti 奏でる.vādāpeti 奏でしめる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vadati,(vad + a),說,講。 【過】 vadi。 【過分】 vutta。 【現分】 vadanta,vadamāna。 【潛】 vattabba。 【獨】 vatva,vaditvā。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vadati,(vad說+a),說,講。【過】vadi。【過分】vutta。【現分】vadanta,vadamāna。【義】vattabba。【獨】vatvā,vaditvā。【不】vattuṁ。vuttanayena﹐依已說過的原理。sammā vadamāno﹐正說。N’eso n’atthīti vadāmi,我不說:它不存在。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vadati: vadati(kri)
ဝဒတိ(ႀကိ)
«vada+a+ti.nīti,dhātu.97,314-5.vadati-saṃ.vadai,vayai-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဒ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၉၇၊ ၃၁၄-၅။ ဝဒတိ-သံ။ ဝဒဣ၊ ဝယဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vadati:[vad + a] speaks; says; tells.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vadati,[vad,Ved.vadati; Dhtp 134 vada=vacana] to speak,say,tell A.IV,79; Sn.1037,1077 sq.; Pug.42; PvA.13,16,39; Pot.1st sg.vade (so read for vado?) M.I,258; 3rd sg.vadeyya Pv.I,33; aor.3rd pl.vadiṁsu PvA.4.-- Cp.abhi°,upa°,pa°,vi°.-- Another form (not Caus.:see Geiger,P.Gr.§ 1392) is vadeti D.I,36; Vin.II,1; Sn.825; Sn.p.140 (kiṁ vadetha); J.I,294; imper.vadehi PvA.62; Pot.med.1st pl.vademase D.III,197; fut.vadessati Sn.351; aor.vadesi DhA.III,174.-- A specific Pāli formation is a Caus.vādiyati in act.and med.sense (all forms only in Gāthā style),e.g.indic.vādiyati Sn.824=892,832; expld as vadati SnA 541,542,or katheti bhaṇati etc.(the typical Niddesa expln of vadati:see Nd2 555) Nd1 161.In contracted (& shortened) form Pot.2nd sg.vajjesi (*vādiyesi) you might tell,i.e.please tell Pv.II,116 (=vadeyyāsi PvA.149); III,67 (same expln p.203).The other Pot.forms from the same base are the foll.:1st sg.vajjaṁ Th.2,308; 2nd sg.vajjāsi Th.2,307; J.III,272; VI,19; and vajja Th.2,323; 3rd sg.vajjā Sn.971 (cp.Nd1 498); J.VI,526 (=vadeyya C.); 3rd pl.vajjuṁ Sn.859 (=vadeyyuṁ katheyyuṁ etc.Nd2 555); J.V,221.-- Caus.vādeti to make sound,to play (a musical instrument) J.I,293; II,110,254 (vādeyyāma we might play); Ap 31 (aor.vādesuṁ); PvA.151 (vīṇaṁ vādento).-- Pass.vajjati (*vādiyati) to be played or sounded J.I,13 (vajjanti bheriyo); Ap 31 (ppr.vajjamāna & aor.vajjiṁsu).‹-› Another form of ppr.med.(or Pass.) is vadāna (being called,so-called) which is found in poetry only (contracted fr.vadamāna) at Vin.I,36=J.I,83.-- pp.udita2 & vādita (q.v.).-- Caus.II.vādāpeti to cause to be played Mhvs 25,74 (tūriyaṁ).(Page 599)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vadati:To speak,say; to declare,proclaim
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VADATI:(vad+a) nói,thuyết,thuật lại [aor] vadi [pp] vutta [prp] vadanta,vadamāna [ptp] vattabba [abs] vatvā,vaditvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vadati:nói,đáp lời,trả lời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vadati:ဝဒတိ(ႀကိ)
[ဝဒ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၉၇၊ ၃၁၄-၅။ ဝဒတိ-သံ။ ဝဒဣ၊ ဝယဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေျပာ-ဆို-ေဟာ-ၾကား-မိန္႔-ေျပာဆို-ေျပာေဟာ-ေဟာၾကား-ေလွ်ာက္-ေလွ်ာက္ထား-မိန္႔ဆို-ရြတ္ဖတ္-ဖြင့္ဆို-ပင့္ဖိတ္-၏။ (၂) ျမည္-အသံျပဳ-၏။ (၃) စြပ္စြဲ၏။ (၄) ခ်ီးမြမ္း၏။ (၅) ဆုံးမ၏။ (၆) (က) ေျပာဆို-ၫႊန္ျပ-၏။ (ခ) ေျပာဆို-ေတာင့္တ-ေတာင္း-၏။ (၇) ရွိခိုး၏။ (၈) ျပည့္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vadati:ဝဒတိ (√ဝဒ္)
ဆို၏။ ေျပာ၏။ ေဟာ၏။ ဆိုဆံုးမ၏။ ခ်ီးမြမ္း၏။ ျပစ္တင္၏။ စြပ္စြဲ၏။ ျမည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,