Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vadaññū,【形】 不拘泥的,慷慨的,聽取懇求道德。 ~utā,【陰】 寬大,磊落。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vadaññū,【形】不拘泥的,慷慨的,聽取懇求道德。vadaññutā,【陰】寬大,磊落。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vadaññū: vadaññū(pu)
ဝဒညဴ(ပု)
«pada+ñā+rū.vadaṃ vacanaṃ jānātīti vadaññū.dī,ṭī,3.146.ṭī.723.sūci.481-nhā.(ti) vadanya,vadānya-saṃ.»
[ပဒ+ဉာ+႐ူ။ဝဒံ ဝစနံ ဇာနာတီတိ ဝဒညဴ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၄၆။ဓာန္၊ဋီ။၇၂၃။ သူစိ။၄၈၁-ႏွာ။ (တိ) ဝဒႏ်၊ဝဒါႏ်-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vadaññū:[adj.] liberal; bountiful; giving ear to supplications.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vadaññū:Generous,bountiful,affable
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vadaññū:ဝဒညဴ(ပု)
[ပဒ+ဉာ+႐ူ။ဝဒံ ဝစနံ ဇာနာတီတိ ဝဒညဴ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၄၆။ဓာန္၊ဋီ။၇၂၃။ သူစိ။၄၈၁-ႏွာ။ (တိ) ဝဒႏ်၊ဝဒါႏ်-သံ။]
(၁) (ေတာင္းရမ္းသူတို႔၏) စကား-စကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္-ကို သိတတ္ေသာသူ၊ အလွဴရွင္၊ ေပးလွဴျခင္းအေလ့ရွိသူ၊ အလွဴေပးဖူးသူ။ (၂) (ေတာင္းရမ္းသူတို႔သည္) ေတာင္း-ေျပာဆို-ျခင္း ငွါ ထိုက္ေသာ၊ သူ။ အလွဴရွင္၊ ေပးလွဴျခင္း အေလ့ရွိသူ၊ အလွဴေပးဖူးသူ။ (၃) ခ်ိဳသာေသာ စကားကို ဆိုတတ္သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vadaññū:ဝဒ-ညဴ (တိ)
စကား၏အနက္ကို သိသည္။ သူတစ္ပါးေျပာဆိုေသာ စကားကို သိလြယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,