Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vada:a.[<vad] 語る,話す,語者.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vada: vada(kri)
ဝဒ(ႀကိ)
«vada+a+hi.vadati-.»
[ဝဒ+အ+ဟိ။ ဝဒတိ-ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vada: vada(ti)
ဝဒ(တိ)
«vada+a.vadatīti vado.ma,ṭṭha,1.73.ṭī.735.vada-saṃ,prā.»
[ဝဒ+အ။ ဝဒတီတိ ဝေဒါ။မ၊႒၊၁။၇၃။ဓာန္၊ဋီ။၇၃၅။ဝဒ-သံ၊ျပာ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vada,(adj.) (-°) [fr.vad] speaking,in cpd.vaggu° speaking pleasantly Sn.955 (cp.Nd1 446; SnA 571=sundaravada); suddhiṁ° of clean speech Sn.910.(Page 599)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vada:nói được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vada:ဝဒ(တိ)
[ဝဒ+အ။ ဝဒတီတိ ဝေဒါ။မ၊႒၊၁။၇၃။ဓာန္၊ဋီ။၇၃၅။ဝဒ-သံ၊ျပာ။]
(၁) ေျပာ-ဆို-တတ္ေသာ၊ သူ။ (၂) အယူ၊ မိစၧာအယူ။ (၃) စကား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vada:ဝဒ(ႀကိ)
[ဝဒ+အ+ဟိ။ ဝဒတိ-ၾကည့္။]
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vada:ဝဒ
ဘူ+စု = ဝိယတၱိယံ ဝါစာယံ-ပီျပင္ထင္ရွားေသာ စကား၌၊ သေႏၵသ ဝစေန စ-သတင္းစကား မွာထားျခင္း၌လည္း။
ဝဒတိ၊ ဝေဒတိ၊ ဝဇၨတိ၊ ဝေဇၨတိ၊ ဝါေဒတိ၊ ဝါဒယတိ။
ဝဒ-ေထရိေယ။ ဓာန္ဋီ၊ ၅၅၈။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vada:ဝဒ (တိ) (√ဝဒ္+အ)
ေျပာဆိုတတ္သည္။
ဝဂၢဳဝဒ၊ သာယာစြာ ေျပာဆိုတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,