Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vacchala,【形】 親愛的,摯愛的。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vacchala,【形】親愛的,摯愛的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacchala: vacchala(ti)
ဝစၧလ(တိ)
«vaccha+la.veccho sineho yassatthi vacchalo,lo.ṭī.726.vacchati karoti sīlenāti vacchalo.madhu,ṭī.153»
[ဝစၧ+လ။ ေဝေစၧာ သိေနေဟာ ယႆတၳိ ဝစၧေလာ၊ ေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၂၆။ ဝစၧတိ ကေရာတိ သီေလနာတိ ဝစၧေလာ။ မဓု၊ ဋီ။ ၁၅၃]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacchala:[adj.] affectionate.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vacchala,(adj.) [cp.Sk.vatsala] affectionate,lit.“loving her calf” ThA.148 (Ap v.64).(Page 593)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VACCHALA:[a] tình thương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacchala:ဝစၧလ(တိ)
[ဝစၧ+လ။ ေဝေစၧာ သိေနေဟာ ယႆတၳိ ဝစၧေလာ၊ ေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၂၆။ ဝစၧတိ ကေရာတိ သီေလနာတိ ဝစၧေလာ။ မဓု၊ ဋီ။ ၁၅၃]
(၁) ခ်စ္ခင္-ျမတ္ႏိုး-ခ်စ္ခင္ျခင္းရွိ-ေသာ၊ သူ။ (၂) ေက်းဇူးျပဳ-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacchala:ဝစၧလ (တိ)
သားငယ္ကို ခ်စ္ခင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,