Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaccakūpa: vaccakūpa(pu)
ဝစၥကူပ(ပု)
«vacca+kūpa.vaccakūpa-addhamāgadhī»
[ဝစၥ+ကူပ။ ဝစၥကူပ-အဒၶမာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaccakūpa:[m.] a privy pit.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vaccakūpa:hố xí hay hầm cầu,có thể bằng gỗ,đá hay gạch nung
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaccakūpa:ဝစၥကူပ(ပု)
[ဝစၥ+ကူပ။ ဝစၥကူပ-အဒၶမာဂဓီ]
မစင္-က်င္ႀကီး-တြင္း၊ အိမ္သာက်င္း၊ မစင္-က်င္ႀကီး-စြန္႔ရာ-တြင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaccakūpa:ဝစၥ-ကူပ (ပ)
က်င္ႀကီးတြင္း။ မစင္တြင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,