Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vacca:n.[BSk.vaccaḥ] 大便,糞,尿.-kuṭī 大便所,廁房.-kuṭi-vatta 廁房の儀法.-kūpa 糞坑.-ghaṭa,-doṇikā 澡瓶,屎瓶.-ṭṭhāna 大便所.-magga 大便道,肛門.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vacca,【中】 排泄物,糞便,(家畜的)糞。 ~kuti,【陰】 廁所,茅房。 ~kūpa,【陽】 茅坑(廁所裏的糞坑)。 ~magga,【陽】 肛門。 ~sodhaka,【陽】清理廁所工人。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vacca,【中】排泄物,糞便,(家畜的)糞。vaccakuṭī,【陰】廁所(privy),茅房(lavatory)。vaccakūpa,【陽】茅坑(廁所裏的糞坑)。vaccamagga,【陽】肛門。vaccasodhaka,【陽】清理廁所工人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacca: vacca(pu,na)
ဝစၥ(ပု၊န)
«vara+ca.vacca+a.vāreti sukhantivaccaṃ.ṇvādi.39.ṭī.274.vaccayate uīhadayate vaccaṃ,karīsaṃ.vi,laṅkāra,ṭī,2.21.]]vacasa-saṃ.vacca-prā.addhamāgadhī.»
[ဝရ+စ။ ဝစၥ+အ။ ဝါေရတိ သုခႏၲိဝစၥံ။ ဏြာဒိ။ ၃၉။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇၄။ ဝစၥယေတ ဦဟဒယေတ ဝစၥံ၊ ကရီသံ။ ဝိ၊ လကၤာရ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၁။ "ဝစသ-သံ။ ဝစၥ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacca: vacca(pu)
ဝစၥ(ပု)
«vaca+ṇya (ti) vāca-saṃ.vacca-addhamāgadhī.»
[ဝစ+ဏ် (တိ) ဝါစ-သံ။ ဝစၥ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacca:[nt.] excrement; faeces; dung.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vacca,(nt.) [cp.BSk.vaccaḥ AvŚ I.254] excrement,fæces Vin.II,212; IV,229,265; Vism.250 (a baby’s); VbhA.232 (id.),243; PvA.268.-- vaccaṁ osajjati,or karoti to ease oneself J.I,3; PvA.268.

--kuṭī (& kuṭi) a privy Vin.II,221; J.I,161; II,10; Vism.235,259,261; VbhA.242; DhA.II,55,56; PvA.266,268.--kūpa a cesspool Vin.II,221; J.V,231; Vism.344 sq.; DhA.I,180.--ghaṭa a pot for excrements,chamber utensil,commode Vin.I,157=II.216; M.I,207.--doṇikā id.Vin.II,221.--magga “the way of fæces,” excrementary canal,opening of the rectum Vin.II,221; III,28 sq.35; J.I,502; IV,30.--sodhaka a privy-cleaner,night-man Mhvs 10,91.(Page 592)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VACCA:[nt] phẩn,phân người,bò vv --kuṭi [f] cầu tiêu,phòng vệ sinh --kūpa [m] lỗ tiểu --magga [m] lỗ đít,hậu môn --sadhaka [m] người rửa quét phòng cầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacca:ဝစၥ(ပု)
[ဝစ+ဏ် (တိ) ဝါစ-သံ။ ဝစၥ-အဒၶမာဂဓီ။]
ေဟာအပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacca:ဝစၥ(ပု၊န)
[ဝရ+စ။ ဝစၥ+အ။ ဝါေရတိ သုခႏၲိဝစၥံ။ ဏြာဒိ။ ၃၉။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇၄။ ဝစၥယေတ ဦဟဒယေတ ဝစၥံ၊ ကရီသံ။ ဝိ၊ လကၤာရ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၁။ "ဝစသ-သံ။ ဝစၥ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) မစင္၊ က်င္ႀကီး။ (၂) အေရာင္၊ အဆင္း။ ဝစၥသိ၊ ဝစၧသ-တို႔လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vacca:ဝစၥ
ဘူ = ဒိတၱိယံ-ထြန္းပျခင္း၌။ ဝစၥတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacca:ဝစၥ (တိ)
ဆိုဖြယ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacca:ဝစၥ (န) (√ဝစ္+ဏ်)
ဆိုဖြယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacca:ဝစၥ (န) (√႐ုစ္)
မစင္။ က်င္ႀကီး။ လံု႔လ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,