Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vacana:n.[〃<vac] 言,語,命令語.-attha 語義.-kkhama 語柔軟.-patha 語法,語路.-sodhana 語吟味.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vacana,【中】 說話,語,字,敘述,術語,表達。 ~kara,【形】 服從的。~kkhama,【形】 樂意做他人的吩咐的。 ~ttha,【陽】 字的意謂。 ~nīya,【形】 適合被講的,適合被勸告的。 ~patha,【陽】 敘述的方法。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vacana,【中】說話,語,字,敍述,術語,表達。vacanakara,【形】服從的。vacanakkhama,【形】樂意做他人的吩咐的。vacanattha,【陽】字的意謂。vacananīya,【形】適合被講的,適合被勸告的。vacanapatha,【陽】敍述的方法。ekavacana﹐單數。dvivacana﹐雙數(梵文)。bahuvacana(梵vahuvacana)﹐復數。「五種語。一應時語。二應理語。三應量語。四寂靜語。…雲何應時語?謂非紛擾,或遽尋思,或不樂聞,或不安住正威儀時,而有所說。又應先序初時所作,然後贊勵正起言說,又應待他語論終已方起言說,如是等類一切,當知名應時語。雲何應理語?謂依四道理,能引義利稱實而語,名應理語。雲何應量語?謂文句周圓,齊爾所語決有所須,但說爾所不增不減,非說雜亂無義文辭,如是等類名應量語。雲何寂靜語?謂言不高疏,亦不喧動,身無奮發,口不咆勃而有所說,名寂靜語。雲何正直語?謂言無詭詐,不因虛構而有所說,離諂曲故,發言純質,如是當知名正直語。」(《瑜》T30.855.3)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacana: vacana(na)
ဝစန(န)
«vaca+yu.vuccati anenāti vacanaṃ rū.597.vuccati attho etenāti hivacanaṃ,saddo.atha vā vuccatīti vacanaṃ,attho.sī,ṭī,,1.176.(-dī,ṭī,3.146.ṭī.1va5.sūci (ti) vacana-saṃ.(pu,na) vayana-prā.(na) vayaṇa-addhamāgadhī.»
[ဝစ+ယု။ ဝုစၥတိ အေနနာတိ ဝစနံ ႐ူ။ ၅၉၇။ ဝုစၥတိ အေတၳာ ဧေတနာတိ ဟိဝစနံ၊ သေဒၵါ။ အထ ဝါ ဝုစၥတီတိ ဝစနံ၊ အေတၳာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၁၇၆။ (-ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၄၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ သူစိ (တိ) ဝစန-သံ။ (ပု၊န) ဝယန-ျပာ။ (န) ဝယဏ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacana:[nt.] utterance; word; saying; a term; an expression.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vacana,(nt.) [fr.vac Vedic vacana] 1.speaking,utterance,word,bidding S.II,18 (alaṁ vacanāya one says rightly); IV,195 (yathā bhūtaṁ); A.II,168; Sn.417,699,932,984,997; Miln.235; Pv.II,27; SnA 343,386.-- mama vacanena in my name PvA.53.-- dubbacana a bad word Th.2,418 (=dur-utta-vacana ThA.268).--vacanaṁ karoti to do one’s bidding J.I,222,253.‹-› 2.(t.t.g.) what is said with regard to its grammatical,syntactical or semantic relation,way of speech,term,expression,as:āmantana° term of address KhA 167; SnA 435; paccatta° expression of sep.relation,i.e.the accusative case SnA 303; piya° term of endearment Nd2 130; SnA 536; puna° repetition SnA 487; vattamāna° the present tense SnA 16,23; visesitabba° qualifying (predicative) expression VvA.13; sampadāna° the dative relation SnA 317.At SnA 397 (combd with linga and other terms) it refers to the “number,” i.e.singular & plural.

--attha word-analysis or meaning of words Vism.364; SnA 24.--kara one who does one’s bidding,obedient; a servant Vv 165; 8421; J.II,129; IV,41 (vacanaṁ-kara); V,98; PvA.134.--khama gentle in words S.II,282; A.IV,32.--paṭivacana speech and counterspeech (i.e.reply),conversation DhA.II,35; PvA.83,92,117.--patha way of saying,speech M.I,126 (five ways,by which a person is judged:kālena vā akālena vā,bhūtena & a°,saṇhena & pharusena,attha-saṁhitena & an°,mettacittā & dosantarā); A.II,117,153; III,163; IV,277,cp.D.III,236; Vv 6317 (=vacana VvA.262); SnA 159,375.--bheda variance in expression,different words,kind of speech SnA 169,cp.vacanamatte bhedo SnA 471.--vyattaya distinction or specification of expression SnA 509.--sampaṭiggaha “taking up together,” summing up (what has been said),résumé KhA 100.--sesa the rest of the words PvA.14,18,103.(Page 592)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VACANA:[nt] lời nói,sự thốt ra,cách nói,phương ngôn --kara [a] vâng lời,dễ dạy --kkhama [a] sẵn lòng làm cái gì người khác sai biểu --ttha [m] ý nghĩa của chữ (lời nói) --nīya [a] nên nói,đáng khiển trách --patha cách nói
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vacana:lời nói,sự nói chuyện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacana:ဝစန(န)
[ဝစ+ယု။ ဝုစၥတိ အေနနာတိ ဝစနံ ႐ူ။ ၅၉၇။ ဝုစၥတိ အေတၳာ ဧေတနာတိ ဟိဝစနံ၊ သေဒၵါ။ အထ ဝါ ဝုစၥတီတိ ဝစနံ၊ အေတၳာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၁၇၆။ (-ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၄၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ သူစိ (တိ) ဝစန-သံ။ (ပု၊န) ဝယန-ျပာ။ (န) ဝယဏ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေျပာ-ေဟာ-ဆို-မိန္႔-ႁမြက္-ေစာဒနာ-ဆုံးမ-ျခင္း။ (၂) ေျပာ-ေဟာ-ဆို-မိန္႔-ႁမြက္-အပ္ေသာ (က) စကား၊ ဝါက်၊ သဒၵါ။ (ခ) စကား၊ အလုံးစုံေသာအမႈကိစၥ။ (ဂ) အနက္ဝတၳဳ၊ ျဒပ္။ (၃) (က) ေျပာ-ေဟာ-ဆို-မိန္႔-ႁမြက္-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-စကား-ဝါက်-သဒၵါ-နာမ္။ (ခ) ဆုံးမေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စကား။ (ဂ) ေခၚေဝၚေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-သဒၵါ-အမည္။ (၄) ဝုစ္။ (ဧကဝုစ္,ဗဟုဝုစ္)။ (၅) (ဝိဘတ္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacana:ဝစန (န) (√ဝစ္+ယု)
စကား။ ဆိုျခင္း။ ဆိုဖြယ္။ ေဟာျခင္း။ သဒၵါ။ ပါဠိ။ ဝုစ္။
ကေရာမိ တုယွံ ဝစနံ၊ သင္၏စကားကို လိုက္နာပါအံ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,