Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vacanīya:a.言わるべき,答うべき,可共語.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacanīya: vacanīya(ti)
ဝစနီယ(တိ)
«vaca+anīya.vuccatīti vacanīyo.nirutti.523-nhā.vacitabbaṃ anenāti vacanīyaṃ.pā,yo.418.»
[ဝစ+အနီယ။ ဝုစၥတီတိ ဝစနီေယာ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၂၃-ႏွာ။ ဝစိတဗၺံ အေနနာတိ ဝစနီယံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၁၈။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vacanīya,(adj.) [grd.formation fr.vacana] to be spoken to,or to be answered D.I,175; Sn.p.140.(Page 592)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vacanīya:cần được nhắc nhở,cần khuyên nhắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacanīya:ဝစနီယ(တိ)
[ဝစ+အနီယ။ ဝုစၥတီတိ ဝစနီေယာ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၂၃-ႏွာ။ ဝစိတဗၺံ အေနနာတိ ဝစနီယံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၁၈။]
(၁) ေဟာ-ေျပာ-ဆို-ေျဖၾကား-ဆုံးမ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၂) ေဟာ-ေျပာ-ဆို-ေျဖၾကား-ဆုံးမ-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacanīya:ဝစနီယ (န)
ဆိုဖြယ္ေသာ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacanīya:ဝစနီယ (တိ) (√ဝစ္+အနီယ)
ဆိုဖြယ္ေသာ။ ဆိုဆံုးမဖြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,