Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaca:n.①菖蒲.②=vaco.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaca,【陽、中】 (mano-組),語,話。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaca,2,【中】菖蒲。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaca,1,【陽】【中】(mano-group),語,話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaca: vaca(ti)
ဝစ(တိ)
«vaca+a.(ti) vaca-saṃ.»
[ဝစ+အ။ (တိ) ဝစ-သံ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaca: vaca(pu)
ဝစ(ပု)
«vaca+a.vuccateti vaco.ṭī,1va5.vuccatīti vaco.sūci.nirutti.539-nhā.vacasi-saṃ.(na) vaca-addhamāgadhī.»
[ဝစ+အ။ ဝုစၥေတတိ ဝေစာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁ဝ၅။ ဝုစၥတီတိ ဝေစာ။ သူစိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၃၉-ႏွာ။ ဝစသိ-သံ။ (န) ဝစ-အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaca: vaca(thī,na)
ဝစ(ထီ၊န)
«vaca+a.thī-nitea vacā ,ṭī.587.vuccati anenāti vacā.sūci.476.(thī) vacā-saṃ,prā.»
[ဝစ+အ။ ထီ-၌ ဝစာ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၈၇။ ဝုစၥတိ အေနနာတိ ဝစာ။ သူစိ။ ၄၇၆။ (ထီ) ဝစာ-သံ၊ ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaca:[m.; nt.] (mano-group),word; saying.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaca,(nt.) a kind of root Vin.I,201=IV.35.Cp.vacattha.(Page 592)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VACA:[m] [nt] lời nói,sự nói,ngôn ngữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaca:ဝစ(ထီ၊န)
[ဝစ+အ။ ထီ-၌ ဝစာ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၈၇။ ဝုစၥတိ အေနနာတိ ဝစာ။ သူစိ။ ၄၇၆။ (ထီ) ဝစာ-သံ၊ ျပာ။]
လင္းေလ၊ လင္းေန။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaca:ဝစ(ပု)
[ဝစ+အ။ ဝုစၥေတတိ ဝေစာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁ဝ၅။ ဝုစၥတီတိ ဝေစာ။ သူစိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၃၉-ႏွာ။ ဝစသိ-သံ။ (န) ဝစ-အဒၶမာဂဓီ။]
(က) စကား။ (ခ) ႏႈတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaca:ဝစ(တိ)
[ဝစ+အ။ (တိ) ဝစ-သံ။]
ေျပာဆိုတတ္ေသာ၊ သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vaca:ဝစ
ဘူ = ကထေန-ေျပာဆိုျခင္း၌။ ဝစတိ။
စု = သေႏၵေသ-သတင္းစကား ၫႊန္ၾကားျခင္း၌။ ဝါစယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaca:ဝစ (န) (√ဝစ္)
စကား။ ဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,