Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vacīsaṅkhāra,﹐【陽】語行。“vitakketvā vicāretvā pacchā vācaṁ bhindati,tasmā vitakkavicārā vacīsaṅkhāro.”(先有尋、伺,後發語,故尋、伺為口行。)(M.44./I,301.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacīsaṅkhāra: vacīsaṅkhāra(pu)
ဝစီသခၤါရ(ပု)
«vacī+saṃ+kara+ṇa.vacīsaṅkharotīti vacīsaṅkhāro.abhi,ṭṭha,3.313.vācaṃ saṅkharonti uppādentīti vacīsaṅkhāro.paṭisaṃ,ṭṭha,1.57.284.ma,ṭī,2.274.vācaṃ saṅkharoti karoti nibbattetīti vacīsaṅkhāro.ma,ṭṭha,2.163.ma,ṭṭha,3.93.visuddhi,ṭī,2.253.vācaya (vācaṃ) saṅkharoti nibbattetīti vacīsaṅkhāro.saṃ,ṭṭha,3.132.vacī+saṅkhāra.vaciyā saṅkhāroti vacīsaṅkhāro.abhi,ṭṭha,3.313.vacī+pavatta+saṅkhāra.vacīto (vacanato) pavattasaṅkhāro vacīsaṅkhāro.ma,ṭṭha,1.228.saṃ,ṭṭha,2.16.»
[ဝစီ+သံ+ကရ+ဏ။ ဝစီသခၤေရာတီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၃။ ၃၁၃။ ဝါစံ သခၤေရာႏၲိ ဥပၸါေဒႏၲီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ ပဋိသံ၊ ႒၊ ၁။ ၅၇။ ၂၈၄။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၇၄။ ဝါစံ သခၤေရာတိ ကေရာတိ နိဗၺေတၱတီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ မ၊ ႒၊ ၂။ ၁၆၃။ မ၊ ႒၊ ၃။ ၉၃။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၅၃။ ဝါစယ (ဝါစံ) သခၤေရာတိ နိဗၺေတၱတီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ သံ၊ ႒၊ ၃။ ၁၃၂။ ဝစီ+သခၤါရ။ ဝစိယာ သခၤါေရာတိ ဝစီသခၤါေရာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၃။ ၃၁၃။ ဝစီ+ပဝတၱ+သခၤါရ။ ဝစီေတာ (ဝစနေတာ) ပဝတၱသခၤါေရာ ဝစီသခၤါေရာ။ မ၊ ႒၊ ၁။ ၂၂၈။ သံ၊ ႒၊ ၂။ ၁၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacīsaṅkhāra:[m.] antecedent for speech.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vacīsaṅkhāra:khẩu hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacīsaṅkhāra:ဝစီသခၤါရ(ပု)
[ဝစီ+သံ+ကရ+ဏ။ ဝစီသခၤေရာတီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၃။ ၃၁၃။ ဝါစံ သခၤေရာႏၲိ ဥပၸါေဒႏၲီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ ပဋိသံ၊ ႒၊ ၁။ ၅၇။ ၂၈၄။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၇၄။ ဝါစံ သခၤေရာတိ ကေရာတိ နိဗၺေတၱတီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ မ၊ ႒၊ ၂။ ၁၆၃။ မ၊ ႒၊ ၃။ ၉၃။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၅၃။ ဝါစယ (ဝါစံ) သခၤေရာတိ နိဗၺေတၱတီတိ ဝစီသခၤါေရာ။ သံ၊ ႒၊ ၃။ ၁၃၂။ ဝစီ+သခၤါရ။ ဝစိယာ သခၤါေရာတိ ဝစီသခၤါေရာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၃။ ၃၁၃။ ဝစီ+ပဝတၱ+သခၤါရ။ ဝစီေတာ (ဝစနေတာ) ပဝတၱသခၤါေရာ ဝစီသခၤါေရာ။ မ၊ ႒၊ ၁။ ၂၂၈။ သံ၊ ႒၊ ၂။ ၁၆။]
ဝစီသခၤါရ- (၁) (က) ဝစီေဘဒသဒၵ-စကား-စကားသံ-ကို-ျပဳျပင္-စီရင္-တတ္သည့္တရား (ဝိတက္)။ (ခ) ဝစီေဘဒသဒၵ-စကား-စကားသံ-ကို-ျပဳျပင္-စီရင္-တတ္သည့္တရား (ဝိတက္,ဝိစာရ)။ (၂) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ႏႈတ္-မွ-၌-ျဖစ္ေသာ (ျပဳျပင္-စီရင္-တတ္သည့္)-သခၤါရ-ေစတနာ။ (၃) (က) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ႏႈတ္-ျဖင့္ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ (ျပဳျပင္-စီရင္-တတ္သည့္)-သခၤါရ-ေစတနာ၊ (ခ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ႏႈတ္-မွျဖစ္ေသာ (ျပဳျပင္-စီရင္-တတ္သည့္) သခၤါရ-ေစတနာ (ယင္းေစတနာ-၂ဝ။ (ဂ) ဝစီဝိညတ္-ဝစိဒြါရ-၏ (ျပဳျပင္-စီရင္-တတ္သည့္)-သခၤါရ-ေစတနာ။ (၄) အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေသာစကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacīsaṅkhāra:ဝစီသခၤါရ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,