Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacīduccarita: vacīduccarita(na)
ဝစီဒုစၥရိတ(န)
«vacī+duccarita.vacīyāduccaritaṃ vacīduccaritaṃ.vi,ṭṭha,1.134.dī,ṭṭha,3.167.iti,ṭṭha.97,2va2.vacī+uppanna+duccarita.vacito uppannaṃ duccaritaṃ vacīduccaritaṃç tato vā uppannaṃ duccaritaṃ vacīduccaritaṃ.maṇimañjū,1.342.vacī+pavatta+duccarita.vacito pavattaṃ duccaritaṃ vacīduccaritaṃ.iti,ṭṭha.97,2va2.vacī+nipphādita+duccarita.vaciyā nipphāditāni duccaritāni vacīduccaritānī.abhi,ṭṭha,1.263.»
[ဝစီ+ဒုစၥရိတ။ ဝစီယာဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ။ ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၁၃၄။ ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၁၆၇။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၉၇၊ ၂ဝ၂။ ဝစီ+ဥပၸႏၷ+ဒုစၥရိတ။ ဝစိေတာ ဥပၸႏၷံ ဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ,တေတာ ဝါ ဥပၸႏၷံ ဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၃၄၂။ ဝစီ+ပဝတၱ+ဒုစၥရိတ။ ဝစိေတာ ပဝတၱံ ဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၉၇၊ ၂ဝ၂။ ဝစီ+နိပၹါဒိတ+ဒုစၥရိတ။ ဝစိယာ နိပၹါဒိတာနိ ဒုစၥရိတာနိ ဝစီဒုစၥရိတာနီ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၆၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacīduccarita:[nt.] misbehaviour in words.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vacīduccarita:khẩu ác hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacīduccarita:ဝစီဒုစၥရိတ(န)
[ဝစီ+ဒုစၥရိတ။ ဝစီယာဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ။ ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၁၃၄။ ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၁၆၇။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၉၇၊ ၂ဝ၂။ ဝစီ+ဥပၸႏၷ+ဒုစၥရိတ။ ဝစိေတာ ဥပၸႏၷံ ဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ,တေတာ ဝါ ဥပၸႏၷံ ဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၃၄၂။ ဝစီ+ပဝတၱ+ဒုစၥရိတ။ ဝစိေတာ ပဝတၱံ ဒုစၥရိတံ ဝစီဒုစၥရိတံ။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၉၇၊ ၂ဝ၂။ ဝစီ+နိပၹါဒိတ+ဒုစၥရိတ။ ဝစိယာ နိပၹါဒိတာနိ ဒုစၥရိတာနိ ဝစီဒုစၥရိတာနီ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၆၃။]
ဝစီဒုစ႐ိုက္-(က) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ျဖင့္-မေကာင္းစြာ-မေကာင္းသျဖင့္-ျပဳအပ္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (ခ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (ဂ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ-မေကာင္းစြာ-မေကာင္းသျဖင့္-ျပဳအပ္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (ဃ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မေကာင္းေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (င) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ေဖာက္ျပန္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (စ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဖာက္ျပန္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (ဆ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-၌ျဖစ္ေသာ-မေကာင္းစြာ-မေကာင္းသျဖင့္-ျပဳအပ္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (ဇ) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-၌ျဖစ္ေသာ မေကာင္းေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (စ်) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။ (ည) ဝစီဝိညတ္-ဝစီဒြါရ-သည္ၿပီးေစ-ဖ်က္ဆီး-အပ္ေသာ-အက်င့္-စ႐ိုက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacīduccarita:ဝစီ-ဒုစၥရိတ (န)
ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,