Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vacī,【陰】 講話,字。 ~kamma,【中】 口業(口述的行動)。 ~gutta,【形】控制講話的。 ~duccarita,【中】 話講的不恰當。 ~parama,【形】 只擅長於講話而不擅長於行動的人。 ~bheda,【陽】 說話。 ~viññatti,【陰】語表(見《清凈道論》448)。 ~saṅkhāra,【陽】 語行(見《清凈道論》531)。 ~samācāra,【陽】 言談的好行為。 ~sucarita,【中】 言談的好行動。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vacī,【陰】講話,字。vacīkamma,【中】口業(口說的行動)。vacīgutta,【形】控制講話的。vacīduccarita,【中】話講的不恰當。vacīparama,【形】只擅長於講話而不擅長於行動的人(光說不練者)。vacībheda,【陽】說話。vacīviññatti,【陰】語表(見《清凈道論》Vism.448)。vacīsaṅkhāra,【陽】語行(見《清凈道論》 Vism.531)。vacīsamācāra,【陽】言談的好行為。vacīsucarita,【中】言談的善行。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacī: vacī(thī)
ဝစီ(ထီ)
«vaca+ī.vuccateti vacī.ṭī,115.maṇimañjū,2.47va.vaci-saṃ.vacī-sakka tapiṭaka.»
[ဝစ+ဤ။ ဝုစၥေတတိ ဝစီ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၁၅။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၄၇ဝ။ ဝစိ-သံ။ ဝစီ-သကၠ တပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacī:[f.] speech; word.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vacī,(°-) [the composition form of vaco] speech,words; rare by itself (and in this case re-established from cpds.) and poetical,as at Sn.472 (yassa vacī kharā; expld at SnA 409 by “vācā”),973 (cudito2 vacīhi=vācāhi SnA 574).Otherwise in cpds,like:--gutta controlled in speech Sn.78.--para one who excels in words (not in actions),i.e.a man of words J.II,390.--parama id.D.III,185.--bheda “kind of words,” what is like speech,i.e.talk or language Vin.IV,2; Miln.231 (meaning here:break of the vow of speech?); various saying,detailed speech,specification KhA 13; SnA 464,466.See also vākya-bheda & vācaṁ bhindati.--viññatti intimation by language Vism.448; Miln.370; Dhs.637.--vipphāra dilating in talk Miln.230,370.--samācāsa good conduct in speech M.II,114; III,45; D.III,217.‹-› Often coupled (as triad) with kāya° & mano° (=in deed & in mind; where vācā is used when not compounded),e.g.in (vacī) --kamma (+kāya° & mano°) deed by word M.I,373,417; III,207; D.III,191,245; °duccarita misbehaviour in words (four of these,viz.musāvāda,pisuṇā vācā,pharusā vācā,samphappalāpa A.II,141 D.III,52,96,111,214,217; Nd1 386; Pug.60; DhA.I,23; III,417; °saṅkhāra antecedent or requisite for speech M.I,301; A.III,350; S.IV,293; VbhA.167; Vism.531; °sañcetanā intention by word VbhA.144; °sucarita good conduct in speech A.II,141 (the 4:sacca-vācā,apisuṇā vācā,saṇhā vācā,mantā bhāsā).(Page 592)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vacī:Speech,words
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VACĪ:[f] lời nói,diễn từ --gutta [a] kiểm duyệt lời nói --kamma [nt] nghiệp khẩu --duccarita [nt] hành vi ác xấu,hành động thấp hèn trong lời nói --parama [a] người chỉ tuyệt hảo trong lời nói,nhưng không thực hành --bheda [m] sự thốt ra lời --viññatti [f] tuyên bố bằng lời nói --saṅkhāra [m] khẩu hành --samācāra [m] sự chân chánh trong lời nói,sự thận trọng lời nói --sucarita [m] lời nói chân chánh tốt đẹp,đạo đức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacī:ဝစီ(ထီ)
[ဝစ+ဤ။ ဝုစၥေတတိ ဝစီ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၁၅။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၄၇ဝ။ ဝစိ-သံ။ ဝစီ-သကၠ တပိဋက။]
(၁) စကား၊ ေျပာ-ဆို-အပ္ေသာ စကား၊ ဝါက်။ (၂) ေျပာ-ဆို-ႏႈတ္ႁမြက္-ျခင္း။ (၃) ဝစီဝိညတ္၊ ဝစီဒြါရ။ (၄) ဝစီသုစ႐ိုက္ ၄-ပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacī:ဝစီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,