Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaṭhara,【形】 龐大的,肥的。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaṭhara,【形】龐大的,肥的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṭhara: vaṭhara(ti)
ဝဌရ(တိ)
«vada+ara.da- ṭha-pru.vadatīti vaṭharo,mūḷho,vaṭṭharaṃ-thūlaṃ.ṇvādi.191.vada viyattiyaṃ vācāyaṃ,vadatīti vaṭharaṃ,aro,dassa ṭho.ṭī.699,7va1.vaṭha+ara.vaṭha tūlīye,vaṭhati,vaṭharo,vaṭharoti thūlaghanasarirasmiṃ vattabbavacanaṃ.nīti,-dhātu.56.vaṭha+ra.pā,yo.86.vaṭhara-saṃ.vaḍhara,vaḍhala-prā.»
[ဝဒ+အရ။ ဒ-ကို ဌ-ျပဳ။ ဝဒတီတိ ဝဌေရာ၊ မူေဠႇာ၊ ဝ႒ရံ-ထူလံ။ ဏြာဒိ။ ၁၉၁။ ဝဒ ဝိယတၱိယံ ဝါစာယံ၊ ဝဒတီတိ ဝဌရံ၊ အေရာ၊ ဒႆ ေဌာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉၉၊ ၇ဝ၁။ ဝဌ+အရ။ ဝဌ တူလီေယ၊ ဝဌတိ၊ ဝဌေရာ၊ ဝဌေရာတိ ထူလဃနသရိရသၼႎ ဝတၱဗၺဝစနံ။ နီတိ၊ -ဓာတု။ ၅၆။ ဝဌ+ရ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၈၆။ ဝဌရ-သံ။ ဝဎရ၊ ဝဎလ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṭhara:[adj.] bulky; fat.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaṭhara,(adj.) [cp.BSk.vaṭhara MVastu II.65.A root vaṭh is given at Dhtm 133 in meaning “thūlattane bhave” i.e.bulkiness] bulky,gross Abhp 701.(Page 595)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṬHARA:[a] mập,to béo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṭhara:ဝဌရ(တိ)
[ဝဒ+အရ။ ဒ-ကို ဌ-ျပဳ။ ဝဒတီတိ ဝဌေရာ၊ မူေဠႇာ၊ ဝ႒ရံ-ထူလံ။ ဏြာဒိ။ ၁၉၁။ ဝဒ ဝိယတၱိယံ ဝါစာယံ၊ ဝဒတီတိ ဝဌရံ၊ အေရာ၊ ဒႆ ေဌာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉၉၊ ၇ဝ၁။ ဝဌ+အရ။ ဝဌ တူလီေယ၊ ဝဌတိ၊ ဝဌေရာ၊ ဝဌေရာတိ ထူလဃနသရိရသၼႎ ဝတၱဗၺဝစနံ။ နီတိ၊ -ဓာတု။ ၅၆။ ဝဌ+ရ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၈၆။ ဝဌရ-သံ။ ဝဎရ၊ ဝဎလ-ျပာ။]
ဝ-ဆူၿဖိဳး-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṭhara:ဝဌရ (တိ)
ဆူၿဖိဳးႀကီးဝသည္။ မိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,