Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṭaṃsaka: vaṭaṃsaka(na,pu)
ဝဋံသက(န၊ပု)
«vaṭaṃsaka+ka.kapa kye.»
[ဝဋံသက+က။ ကပစၥည္း ေက်သည္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṭaṃsaka: vaṭaṃsaka(na,pu)
ဝဋံသက(န၊ပု)
«vaṭaṃsa+ka.vaṭaṃsa-.ava+tasi+ṇvu.(pu) ava+taṃsa+=ṇvu.kotthubha.»
[ဝဋံသ+က။ ဝဋံသ-ၾကည့္။ အဝ+တသိ+ဏြဳ။ (ပု) အဝ+တံသ+ဏြဳလ္=ဏြဳ။ ေကာတၳဳဘ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṭaṃsaka:[m.] a wreath for the head.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṬAṂSAKA:[m] tràng hoa để trên đầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṭaṃsaka:ဝဋံသက(န၊ပု)
[ဝဋံသ+က။ ဝဋံသ-ၾကည့္။ အဝ+တသိ+ဏြဳ။ (ပု) အဝ+တံသ+ဏြဳလ္=ဏြဳ။ ေကာတၳဳဘ။]
(၁) နားတန္ဆာ၊ နားသြယ္ပန္း၊ (၂) (က) (နား၏အထက္ ဦးထိပ္,ဦးေခါင္း၌ ပန္ဆင္သည့္) ဦးေဆာက္ပန္း၊ ဦးစိုက္ပန္း၊ ဦးေခါင္းတန္ဆာ။ (ခ) ပန္း-ပန္းပြင့္-ျဖင့္-ၿပီး-ျပဳလုပ္ထား-ေသာ-ဦးေဆာက္ပန္း-ဦးစိုက္ပန္း။ (ဂ) ရတနာျဖင့္-ၿပီး-ျပဳလုပ္ထား-ေသာ-ဦးေဆာက္ပန္းဦးစိုက္ပန္း။ (၃) နားပန္းဆံ အရပ္တြင္ ဆြဲေသာတန္ဆာ။ (၄) ပန္းပြင့္၊ ပန္းကုံး၊ ပန္းဆိုင္း။ (၅) ဝဋံသကမည္ေသာ ပေစၥက ဗုဒၶါ။ (၆) ဝဋံသကိယေထရ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṭaṃsaka:ဝဋံသက(န၊ပု)
[ဝဋံသက+က။ ကပစၥည္း ေက်သည္။]
ဦးေဆာက္ပန္း၊ ဦးေဆာက္ပန္း-ႏွင့္တူ-သဖြယ္ျဖစ္-ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṭaṃsaka:ဝဋံသက (န)
ဦးေဆာက္ပန္း။ နားတန္ဆာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,