Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaṭṭi:f.[Sk.varti,vṛtti] 燈心,燈柱; ふち,ヘり,周囲,鞘,さや,噴出.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaṭṭi,vaṭṭikā,【陰】 燈芯,卷形物,水等的湧出,邊緣,邊。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaṭṭi,vaṭṭikā,【陰】燈芯(wick),卷形物,水等的湧出,邊緣,邊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṭṭi: vaṭṭi(thī)
ဝ႗ိ(ထီ)
«vaṭṭa+i.vaṅti=+.sakkata.vaṅti,va,vatti-saṃ.vaṭṭi,vatti,-prā,addhamāgadhī.»
[ဝ႗+ဣ။ ဝတႋ=ဝတ္+ဣန္။ သကၠတ။ ဝတႋ၊ ဝတႋန္၊ ဝတၱိ-သံ။ ဝ႗ိ၊ ဝတၱိ၊-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaṭṭi,(f.) [represents both Epic Sk.varti and vṛtti,differentiated derivations from vṛt,combining the meanings of “turning,rolling” and “encircling,round”] 1.a wick S.II,86=III,126=IV.213; J.I,243 (dīpa°); DhA 393; ThA.72 (Ap.V,45:Nom.pl.vaṭṭīni); Mhvs 32,37; 34,35.-- 2.enclosure,lining,film,skin Vism.258 (anta° entrails),262 (udara°); J.I,260 (anta°,so read for °vaddhi).-- 3.edge,rim,brim,cireumference Vin II.120 (aggala° of the door),148 (id.); S.III,141 (patta° of a vase or bowl); IV,168 (id.); DhA.II,124 (nemi°).Often as mukha-vaṭṭi outer rim,border,lining,e.g.cakkavāḷa° J.I,64,72; DhA.I,319; III,209; patt° J.V,38; pāsāda° DhsA.107.-- 4.strip,fringe Vin.II,266 (dussa°); J.V,73 (camma°); Mhvs 11,15.-- 5.a sheath,bag,pod J.III,366 (tiṇa°); Mhvs 26,17 (marica° red pepper pod); DhA.IV,203 (reṇu°).-- 6.a lump,ball DhA.III,117 (pubba°,of matter).-- 7.rolling forth or along,a gush (of water),pour J.I,109 (or to vṛṣ?).(Page 594)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vaṭṭi:A fringe; a run,brim; a wick; a lump,ball
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṬṬI:--ka [f] sự bắn vọt nước ra,tim bấc,sự lăn,sự lắc lư,mé,phía,bìa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṭṭi:ဝ႗ိ(ထီ)
[ဝ႗+ဣ။ ဝတႋ=ဝတ္+ဣန္။ သကၠတ။ ဝတႋ၊ ဝတႋန္၊ ဝတၱိ-သံ။ ဝ႗ိ၊ ဝတၱိ၊-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) မီးစာ၊ ေလာင္စာ။ (၂) မင္းတုပ္လွ်ိဳေသာတိုင္။ (၃) အစြန္း,အနား။ (၄) အရစ္,အေခြ,အလိပ္,အလုံး။ (၅) ေဆးလုံး=(ေသာက္သည့္ေဆးလုံး)။ (၆) အလုံး,အတုံး,အတစ္။ (၇) ပတၱီး= (အနာစသည္ကို ရစ္ပတ္သည့္ က်စ္ထားေသာ ႀကိဳးလုံး၊ ခ်ည္လုံး၊ ပုဆိုးလုံး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṭṭi:ဝ႗ိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,