Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaṇippatha,【陽】 正在進行貿易的國家。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaṇippatha,【陽】正在進行貿易的國家。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṇippatha: vaṇippatha(pu)
ဝဏိပၸထ(ပု)
«vaṇi+patha»
[ဝဏိ+ပထ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṇippatha:[m.] a country where trade is going on.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṆIPPATHA:[m] xứ nào mà thương mãi đang tiến triển
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṇippatha:ဝဏိပၸထ(ပု)
[ဝဏိ+ပထ]
(၁) ပြဲ႐ုံ၊ ကုန္ေစ်းတန္း၊ (ကုန္သည္တို႔ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပစၥည္းဥစၥာကို အစုလိုက္အပုံလိုက္ အေရာင္းအဝယ္-ျပဳ-ျဖစ္-ရာ-အရပ္)။ ဝဏိ-(၁-၂)-တို႔ၾကည့္။ (၂) ကုန္သည္တို႔-ျဖစ္ထြန္း ေနထိုင္-ရာ-အရပ္။ ဝဏိ-(၁-၂)-တို႔ၾကည့္။ (၃) ကုန္သြယ္-ေရာင္းဝယ္-ျခင္း၊ ကုန္သည္တို႔၏ နည္းလမ္း-အတတ္ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṇippatha:ဝဏိပၸထ (ပ) (ဝဏိဇ္+ပထ)
ကုန္သည္တို႔၏ ေရာင္းဝယ္ရာ အရပ္။ ေဈးလမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,