Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaṇṭa:n.[Sk.vṛnta] 茎,くき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaṇṭa,vaṇṭaka,【中】 莖。 ~ṭika,【形】 有莖的。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaṇṭa,vaṇṭaka(Epic Sk.vrnta),【中】莖(a stalk)。vaṇṭika,【形】有莖的。vaṇṭachinna,把莖切除(with its stalk cut)。avaṇṭa,女人胸部(of thana,the breast of a woman),不在莖上(not on a stalk (i.e.well-formed,plump) J.V.155.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṇṭa: vaṇṭa(ti)
ဝဏၬ(တိ)
«vaṇṭa+ṇa»
[ဝဏၬ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṇṭa: vaṇṭa(pu,na)
ဝဏၬ(ပု၊န)
«vaṭi+ka(ṇa).vaṇṭanti etthāti vaṇṭo.ka.663.rū.673.vaṭi-vibhā-jane.vaṭati,vaṇṭo.nīti,dhātu.54.bandhīyate yena vaṇṭa,vajādi.ṭī.544.vanta-saṃ.vaṭa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဋိ+က(ဏ)။ ဝဏၬႏၲိ ဧတၳာတိ ဝေဏၬာ။ ကစၥည္း။ ၆၆၃။ ႐ူ။ ၆၇၃။ ဝဋိ-ဝိဘာ-ဇေန။ ဝဋတိ၊ ဝေဏၬာ။ နီတိ၊ဓာတု။၅၄။ ဗႏၶီယေတ ေယန ဝဏၬ၊ ဝဇာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၄။ ဝႏၲ-သံ။ ဝဋ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṇṭa:[nt.] a stalk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaṇṭa,(nt.) [Epic Sk.vṛnta] a stalk S.III,155=D.I,73 (°chinna with its stalk cut); J.I,70; Ap 62; Vism.356 (in comparison); SnA 296; VbhA.60; DhA.II,42; IV,112; VvA.44.avaṇṭa (of thana,the breast of a woman) not on a stalk (i.e.well-formed,plump) J.V,155.So to be trsld here,although vaṇṭa as medical term is given in BR with meaning “nipple.” -- See also tālavaṇṭa (Page 596)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṆṬA:--ka [nt] thân cây,cuống hoa --ṭika [a] có sự bước đi chậm rãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṇṭa:ဝဏၬ(ပု၊န)
[ဝဋိ+က(ဏ)။ ဝဏၬႏၲိ ဧတၳာတိ ဝေဏၬာ။ ကစၥည္း။ ၆၆၃။ ႐ူ။ ၆၇၃။ ဝဋိ-ဝိဘာ-ဇေန။ ဝဋတိ၊ ဝေဏၬာ။ နီတိ၊ဓာတု။၅၄။ ဗႏၶီယေတ ေယန ဝဏၬ၊ ဝဇာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၄။ ဝႏၲ-သံ။ ဝဋ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (အပြင့္-အသီး-အရြက္စသည္တို႔၏) အညႇာ။ (၂) (က) ထန္းရြက္၊ (ထန္းရြက္စသည္၏) အစိတ္,အပိုင္း။ (ခ) ယပ္၊ ယပ္ေတာင္၊ ယပ္ဝန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṇṭa:ဝဏၬ(တိ)
[ဝဏၬ+ဏ]
အညႇာ-ႏွင့္တူ-သဖြယ္ျဖစ္-ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vaṇṭa:ဝဏၬ
ဘူ = ေထေယ်-ခိုးျခင္း၌။ ဝဏၬတိ၊ ဝေဏၬတိ။
ဘူ+စု = ဝိဘာဇေန-ေဝဖန္ျခင္း၌။ ဝဏၬယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṇṭa:ဝဏၬ (ပ)
အညႇာ။ ရြက္ညႇာ။ ပြင့္ညႇာ။ သီးညႇာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,