Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaṇṇu,【陰】 沙。 ~patha,【陽】 荒沙地。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaṇṇu,【陰】沙。vaṇṇupatha,【陽】荒沙地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṇṇu: vaṇṇu(pu)
ဝဏၰဳ(ပု)
«vaṇṇu+patha,kye»
[ဝဏၰဳ+ပထ၊ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṇṇu: vaṇṇu(pu)
ဝဏၰဳ(ပု)
«vaṇṇa+u.vaṇī-sakkata.vaṇī-saddā homarhi,peç cānitea vaṇṇumarhi,honitea vaṇṇa sārhi.vaṇṇa-.nīti,dhātu.3va1.»
[ဝဏၰ+ဥ။ ဝဏီ-သကၠတ။ ဝဏီ-သဒၵါ ဟဲေဟာမရွိ၊ ေရွးေခတ္ေပ,စာအုပ္တို႔၌လည္း ဝဏၰဳပုဒ္မရွိ၊ သဲေဟာ၌ ဝဏၰ သာရွိသည္။ ဝဏၰ-ၾကည့္။ နီတိ၊ဓာတု။၃ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṇṇu:[f.] sand.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaṇṇu,(f.) [cp.late Sk.varṇu,N.of a river (-district)] is given at Abhp 663 in meaning of “sand.” Occurs only in cpd.vaṇṇupatha a sandy place,quicksand,swamp J.I,109; Vv 843 (=vālu-kantāra VvA.334); Pv IV.32 (=petena nimmitaṁ mudu-bhūmi-magga PvA.250,so read for vaṇṇapatha); shortened to vaṇṇu at Vv 8411 (where MSS vaṇṇa).(Page 597)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vaṇṇu:Sand
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṆṆU:[f] cát --patha một đồng cát,hoang địa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṇṇu:ဝဏၰဳ(ပု)
[ဝဏၰ+ဥ။ ဝဏီ-သကၠတ။ ဝဏီ-သဒၵါ ဟဲေဟာမရွိ၊ ေရွးေခတ္ေပ,စာအုပ္တို႔၌လည္း ဝဏၰဳပုဒ္မရွိ၊ သဲေဟာ၌ ဝဏၰ သာရွိသည္။ ဝဏၰ-ၾကည့္။ နီတိ၊ဓာတု။၃ဝ၁။]
(က) သဲ၊ (ခ) သဲေသာင္ျပင္။ ဝဏၰဳပေဒသ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṇṇu:ဝဏၰဳ(ပု)
[ဝဏၰဳ+ပထ၊ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
သဲလမ္းခရီး၊ သဲေသာင္ျပင္၊ သဲကႏၲာရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṇṇu:ဝဏၰဳ (ဣ)
သဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,