Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaṅga,【陽】 孟加拉國。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaṅga,【陽】拔沙(今在孟加拉國Bangladesh)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṅga: vaṅga(na)
ဝဂၤ(န)
«vi+aṅga.vigataṃ vigalaṃ aṅgaṃ vaṅgaṃ=(vyaṅga) thoma.»
[ဝိ+အဂၤ။ ဝိဂတံ ဝိဂလံ အဂႍ ဝဂႍ=(ဝ်ဂၤ) ေထာမ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṅga: vaṅga(pu)
ဝဂၤ(ပု)
«vaṅga+a.nīti,dhātu.27.dhātvattha 349.vaṅga+a.ṭī.185.vaṅga-saṃ.vaṃga-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဂၤ+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၇။ ဓာတြတၳ ၃၄၉။ ဝဂၤ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၅။ ဝဂၤ-သံ။ ဝံဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṅga:[m.] the country of Bengal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaṅga,at DA.I,223 is syn.with kaṇa and means some kind of fault or flaw.It is probably a wrong spelling for vaṅka.(Page 592)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṄGA:[m] xứ Bengal (Đông Hồi)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṅga:ဝဂၤ(ပု)
[ဝဂၤ+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၇။ ဓာတြတၳ ၃၄၉။ ဝဂၤ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၅။ ဝဂၤ-သံ။ ဝံဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဝဂၤတိုင္း ဗဂၤလားဒက္ရွ။ (၂) ဗင္၊ ခဲမျဖဴ။ (၃) သြားျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṅga:ဝဂၤ(န)
[ဝိ+အဂၤ။ ဝိဂတံ ဝိဂလံ အဂႍ ဝဂႍ=(ဝ်ဂၤ) ေထာမ။]
တင္းတိပ္၊ အမဲစက္၊ အမဲေျပာက္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vaṅga:ဝဂၤ
ဘူ = ခၪၨ ဂတိယံ-ခြင္ျခင္း,သြားျခင္း၌။ ဝဂၤတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṅga:ဝဂၤ (န)
ခဲမျဖဴ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṅga:ဝဂၤ (ပ)
ဗဂၤလား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,