Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Vaṃsa:m.[BSk.Vatsa] 跋蹉 [十六大国の一,首都は Kosambī].
パーリ語辞典 水野弘元著
vaṃsa:m.[Sk.vaṃśa] 竹,竹棒戯; 種姓,姓; 系統,伝統,歴史.-kaḷīra 筍,たけのこ.-ñña (=-ājañña)よい家系の.-dhara 伝統保持者.-nāḷa 竹葦,竹幹.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṃsa: vaṃsa(ti)
ဝံသ(တိ)
«vaṃsa+ṇa.vaṃsena kataṃ kīḷanaṃ vaṃsaṃ.sī,ṭī,,1.36va.vaṃsassa eso vaṃso.vacanatthajotikā.73.»
[ဝံသ+ဏ။ ဝံေသန ကတံ ကီဠနံ ဝံသံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၆ဝ။ ဝံသႆ ဧေသာ ဝံေသာ။ ဝစနတၳေဇာတိကာ။ ၇၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaṃsa: vaṃsa(pu,na)
ဝံသ(ပု၊န)
«vana+sa.vanati sambhatīti vaṃso.ṭī.6vava.vanoti pattharatīti vaṃso.ṇvādi.213.vasa+a.ṭī.6vava.va-nitea niggalā.kotthubha-nitea vama+sa.vana+sa.vasa+ṇa.va-nitea ma-lā,niggapru.vamati uggarati purise vanyateti vā vaṃso,vama uggiraṇe,vana-sadde.vasati ussateti vā vaṃso,vasa-kantiyaṃ,kappadduma.vaṃga,vala-saṃ.vaṃsa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝန+သ။ ဝနတိ သမ႓တီတိ ဝံေသာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝဝ။ ဝေနာတိ ပတၳရတီတိ ဝံေသာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၃။ ဝသ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝဝ။ ဝ-ထက္၌ နိဂၢဟိတ္လာ။ ေကာတၳဳဘ-၌ ဝမ+သ။ ဝန+သ။ ဝသ+ဏ။ ဝ-ေနာက္၌ မ-လာ၊ နိဂၢဟိတ္ျပဳသည္။ ဝမတိ ဥဂၢရတိ ပုရိေသ ဝႏ်ေတတိ ဝါ ဝံေသာ၊ ဝမ ဥဂၢိရေဏ၊ ဝန-သေဒၵ။ ဝသတိ ဥႆေတတိ ဝါ ဝံေသာ၊ ဝသ-ကႏၲိယံ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ဝံဂ၊ ဝလ-သံ။ ဝံသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaṃsa:[m.] 1.a race; lineage; family; 2.a bamboo tree; 3.a bamboo flute.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAṂSA:[m] dòng,giống,gia tộc,cây tre,ống sáo bằng tre --kaḷīra [m] mụt măng --ja [a] sanh vào dòng giống nào đó --vaṇṇa [m] ngọc bích,ngọc lưu ly --āgata [a] truyền từ cha đến con --ānupālaka [a] gìn giữ dòng giống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṃsa:ဝံသ(ပု၊န)
[ဝန+သ။ ဝနတိ သမ႓တီတိ ဝံေသာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝဝ။ ဝေနာတိ ပတၳရတီတိ ဝံေသာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၃။ ဝသ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝဝ။ ဝ-ထက္၌ နိဂၢဟိတ္လာ။ ေကာတၳဳဘ-၌ ဝမ+သ။ ဝန+သ။ ဝသ+ဏ။ ဝ-ေနာက္၌ မ-လာ၊ နိဂၢဟိတ္ျပဳသည္။ ဝမတိ ဥဂၢရတိ ပုရိေသ ဝႏ်ေတတိ ဝါ ဝံေသာ၊ ဝမ ဥဂၢိရေဏ၊ ဝန-သေဒၵ။ ဝသတိ ဥႆေတတိ ဝါ ဝံေသာ၊ ဝသ-ကႏၲိယံ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ဝံဂ၊ ဝလ-သံ။ ဝံသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ဝါး။ (ခ) (ေခါင္အုပ္) သစ္၊ ဝါး (ဂ) ဝါးတိုင္၊ (၂) ဝါးခ်ဳံ။ (၃) ႏႊဲ၊ ေႁပြ။ (၄) (က) အမ်ိဳး၊ အႏြယ္၊ အစဉ္အဆက္၊ အဆက္အႏြယ္။ (ခ) (ဂုဏ္တို႔၏) အႏြယ္၊ အဆက္။ (၅) ဓေလ့၊ ထုံးစံ၊ အစဉ္အလာ။ (၆) အရိယဝံသသုတ္။ (၇) ဝံသတိုင္း၊ ဝံသဇနပုဒ္။ (ဂ) (သစ္ပင္၏) ပင္စည္။ (၉) (က) (သစ္ပင္၏) အခြ-အၾကား။ (ခ) (ဆင္စသည္တို႔၏)-ေက်ာက္ကုန္းလယ္အရပ္။ (၁ဝ) (သဂၤါယနာတင္မေထရ္တို႔မွစ၍ ဆရာစဉ္ဆက္ေဆာင္ ယူခဲ့ေသာ) အယူဝါဒ၊ အ႒ကထာ၏အစဉ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaṃsa:ဝံသ(တိ)
[ဝံသ+ဏ။ ဝံေသန ကတံ ကီဠနံ ဝံသံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၆ဝ။ ဝံသႆ ဧေသာ ဝံေသာ။ ဝစနတၳေဇာတိကာ။ ၇၃။]
(န) (၁) ဝါးကို စိုက္ေထာင္၍ ကစားျခင္း။ (ပု) (၂) (ႏွဲ-ေႁပြ-တို႔၏) အသံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaṃsa:ဝံသ (ပ)
ဝါး။ အႏြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,