Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaḍḍhi:f.[=vaddhi,vuddhi.Sk.vṛddhi] 増大,繁栄,幸福; 利息,金融.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaḍḍhi,【陰】 增加,生長,利潤,福利,利息。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaḍḍhi,【陰】增加,生長,利潤,福利,利息。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍhi: vaḍḍhi(kri)
ဝၯိ(ႀကိ)
«vaḍḍha+ī.ī-ipru.»
[ဝၯ+ဤ။ ဤ-ကိုဣျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍhi: vaḍḍhi(thī)
ဝၯိ(ထီ)
«vaḍḍha+ṇe+ti»
[ဝၯ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍhi: vaḍḍhi(thī,na)
ဝၯိ(ထီ၊န)
«vaḍḍha+ti.rū.615.5.158.nīti,dhātu.59.vaddhi-saṃ.viddhi-prā.vaḍḍhi-addhamāgadhī.»
[ဝၯ+တိ။ ႐ူ။ ၆၁၅။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၈။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၅၉။ ဝဒၶိ-သံ။ ဝိဒၶိ-ျပာ။ ဝၯိ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaḍḍhi:[aor.of vaḍḍhati] grew; prospered.(f.),increase; growth; profit; welfare; interest on money.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaḍḍhi,(f.) [fr.vṛdh,Vedic vṛddhi refreshment etc.which is differentiated in Pāli into vuddhi & vaḍḍhi] 1.increase,growth (cp.Cpd.251 sq.) S.IV,250 (ariya°); J.II,426 (=phāti); Miln.109 (guṇa°); DhsA.327; DhA.III,335 (avaḍḍhi=parihāni).-- 2.welfare,good fortune,happiness J.V,101; VI,330.-- 3.(as t.t.) profit,interest (on money,esp.loans) Th.2,444 (=iṇa-vaḍḍhi ThA.271); DA.I,212,270; VbhA.256 (in simile); SnA 179 (°gahaṇa).(Page 595)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vaḍḍhi:see vuddhi,Increase,growth; prosperity,advantage
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAḌḌHI:[f] sự gia tăng,sự bành trướng,có lợi,thịnh vượng,nhiều tiền lợi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍhi:ဝၯိ(ထီ၊န)
[ဝၯ+တိ။ ႐ူ။ ၆၁၅။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၈။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၅၉။ ဝဒၶိ-သံ။ ဝိဒၶိ-ျပာ။ ဝၯိ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ႀကီးပြါး-တိုးတက္-ဖြံ႕ၿဖိဳး-ျခင္း။ (၂) ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-တိုးတက္-ဖြံ႕ၿဖိဳး-ေၾကာင္း။ ဝၯိကထာ-ၾကည့္။ (၃) ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ရာ။ ဝၯိ႒ာန-ၾကည့္။ (၄) အတိုး,အပြါး,အျမတ္ အစြန္း။ (၅) ဝၯိသုတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍhi:ဝၯိ(ထီ)
[ဝၯ+ေဏ+တိ]
ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ေစတတ္ေသာ။ ဝၯိစိတၱ-ၾကည့္
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍhi:ဝၯိ(ႀကိ)
[ဝၯ+ဤ။ ဤ-ကိုဣျပဳ။]
ႀကီးပြါး-ႀကီးပြါး-ပြါးမ်ား-တိုးတက္-ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍhi:ဝၯိ (ဣ)
သားေရလြန္းႀကိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍhi:ဝၯိ (ဣ) (√ဝၯ္+တိ)
ႀကီးပြားျခင္း။ ပြားစီးျခင္း။ အတိုးအပြား။ ေႂကြးၿမီခ်ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,