Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaḍḍheti:→ vaḍḍhati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaḍḍheti,(vaḍḍh + e),增加,培養,養育,教育,準備好(食物),任職,開動。 【過】 ~esi。 【過分】 ~ḍhita。 【現分】 ~ḍhenta。 【獨】 ~ḍhetvā。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaḍḍheti,(vaḍḍh +e),增加,培養,養育,教育,準備好(食物),任職,開動。【過】vaḍḍhesi。【過分】vaḍḍhita。【現分】vaḍḍhenta。【獨】vaḍḍhetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍheti: vaḍḍheti(kā,kri)
ဝေၯတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vaḍḍha+ṇe+ti»
[ဝၯ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍheti: vaḍḍheti(kri)
ဝေၯတိ(ႀကိ)
«vaḍḍha+ṇe+ti.nīti,dhātu.299.vadhiyati-saṃ.vaḍḍhei-prā,addhamāgadhī.»
[ဝၯ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၉၉။ ဝဓိယတိ-သံ။ ဝေၯဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaḍḍheti:[vaḍḍh + e] increases; cultivates; rears or brings up; gets ready (of food); serves in; sets into motion.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAḌḌHETI:(vaṇṇh+e) gia tăng,canh tác,nuôi nấng,làm cho sẵn sàng (vật thực),phụng sự,bắt đầu hoạt động [aor] --esi [pp] dhita [prp] ṇhenta [abs] ṇhetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍheti:ဝေၯတိ(ႀကိ)
[ဝၯ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၉၉။ ဝဓိယတိ-သံ။ ဝေၯဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ခူးခပ္-ေကာ္ခပ္-ေလာင္းထည့္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍheti:ဝေၯတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝၯ+ေဏ+တိ]
ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ျပည့္ၿဖိဳး-ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍheti:ဝေၯတိ (ကာ) (√ဝၯ္+ေဏ)
ပြားေစ၏။ ႀကီးပြားေစ၏။ ခူးခပ္ေစ၏။
ကလဟံ ဝေၯတြာ၊ ခိုက္ရန္ကို ပြားေစ၍။ ဝိပႆနံ ဝေၯတြာ၊ ဝိပႆနာကို ပြားေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,