Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaḍḍhati:[Sk.vardhati vṛdh] 増大する,増す,生長す.ppr.vaḍḍhamāna; caus.vaḍḍheti 増大させる,養育す,富ます.pp.vaḍḍhita; caus.vaḍḍhāpeti 増大さす,養育させる,世話させる,準備させる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaḍḍhati,(vaḍḍh + a),生長,興隆。 【過】 vaḍḍhi。 【過分】 ~ḍhita。 【現分】 ~ḍhanta,~ḍhamāna。【獨】 ~ḍhitvā。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaḍḍhati,(vaḍḍh+a),生長,興隆,種植。【過】vaḍḍhi。【過分】vaḍḍhita。【現分】vaḍḍhanta,vaḍḍhamāna。【獨】vaḍḍhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍhati: vaḍḍhati(kri)
ဝၯတိ(ႀကိ)
«vaḍḍha+a+ti.rū.591,614.nīti dhātu.59.dhātvattha.353.vadhīti-saṃ.vaḍḍhai-prā,addhamāgamī.»
[ဝၯ+အ+တိ။ ႐ူ။ ၅၉၁၊ ၆၁၄။ နီတိ ဓာတု။ ၅၉။ ဓာတြတၳ။ ၃၅၃။ ဝဓီတိ-သံ။ ဝၯဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaḍḍhati:[vaḍḍh + a] grows; prospers.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaḍḍhati,[Vedic vardhati,vṛdh,cp.Av.v∂r∂daiti to increase.To this root belongs P.uddha “high up” (=Gr.orqόs straight).Defd at Dhtp 109 simply as “vaḍḍhane”] primary meaning “to increase” (trs.& intrs.); hence:to keep on,to prosper,to multiply,to grow S.I,15 (read vaḍḍh° for vaṭṭ°); II,206 (vaṇṇena); IV,73,250; A.V,249 (paññāya); Sn.329 (paññā ca sutañ ca); J.III,131 (porāṇaṁ vaḍḍhaṁ vaḍḍhataṁ,imper.med.3rd sg.); V,66 (sadā so vaḍḍhate rājā sukka-pakkhe va candimā); Pv.I,12 (dātā puññena v.); Pug.71; Miln.9; Mhvs 7,68 (putta-dhītāhi vaḍḍhitvā having numerous sons & daughters); 22,73 (ubho vaḍḍhiṁsu dārakā,grew up); SnA 319; PvA.94.-- ppr.vaḍḍhamāna (1) thriving KhA 119 (read as Vaḍḍh°,Np.); -- (2) increasing J.I,199 (putta-dhītāhi); Mhvs 23,34 (°chāyāyaṁ as the shadows increased).-- See also pari°.-- pp.vaḍḍha vaddha vuḍḍha vuddha buḍḍha.-- Caus.I.vaḍḍheti,in many shades of meaning,all based upon the notion of progressive motion.Thus to be translated in any of the foll.senses:to increase,to make move on (cp.vv.ll.vaṭṭeti),to bring on to,to further; to take an interest in,to indulge in,practise; to be busy with,cause to prosper; to arrange; to make for; and in a general sense “to make” (cp.derivation vaḍḍhaka “maker,” i.e.tailor; vaḍḍhaki id.i.e.carpenter; vaḍḍhana,etc.).The latter development into “make” is late.-- 1.to increase,to raise Sn.275 (rajaṁ); DA.I,115; Mhvs 29,66 (maṅgalaṁ to raise the chant); PvA.168 (+brūheti).-- 2.to cultivate (vipassanaṁ insight) J.I,117 (aor.°esi); PvA.14.-- 3.to rear,to bring up Mhvs 35,103 (aor.vaḍḍhesi).-- 4.(with ref.to food) to get ready,arrange,serve in (Loc.) J.III,445 (pātiyā on the dish); IV,67 (karoṭiyaṁ),391.-- 5.to exalt J.I,338 (akulīne vaḍḍhessati).-- 6.to participate in,to practise,attend to,to serve (Acc.) S.II,109 (tanhaṁ); A.II,54 (kaṭasiṁ to serve the cemetery,i.e.to die again and again:see refs.under kaṭasi); Vism.111 (kasiṇaṁ),152.-- 7.to make move on,to set into motion (for vaṭṭeti?),in tasaraṁ v.SnA 265,266.-- 8.to take up Mhvs 26,10 (kuntaṁ).-- pp.vaḍḍhita.-- Caus.II.vaḍḍhāpeti: 1.to cause to be enlarged Mhvs 35,119.‹-› 2.to cause to be brought up or reared J.I,455.-- 3.to have attended to Vin.II,134 (massuṁ).-- 4.to cause to be made up (of food) J.IV,68.(Page 595)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vaḍḍhati:To grow,increase,multiply; to prosper
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAḌḌHATI:(vaṇdh+a) làm cho thịnh vượng,khuếch trương,bành trướng [aor] --vaṇṇhi [pp] ddhita [prp] dhanta,dhamāna [abs] --dhitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vaḍḍhati:tăng trưởng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍhati:ဝၯတိ(ႀကိ)
[ဝၯ+အ+တိ။ ႐ူ။ ၅၉၁၊ ၆၁၄။ နီတိ ဓာတု။ ၅၉။ ဓာတြတၳ။ ၃၅၃။ ဝဓီတိ-သံ။ ဝၯဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
(၁) ႀကီး-ပြါး-ႀကီးပြါး-ပြါးမ်ား-တိုးတက္-ဖြံ႕ၿဖိဳး-၏။ (၂) ျပည့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍhati:ဝၯတိ (√ဝၯ္)
ႀကီး၏။ ပြား၏။ ႀကီးပြား၏။ ပြားမ်ား၏။ တိုး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,