Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaḍḍhakī:vaḍḍhaki m.[cf.Sk.vardhaki,vardhakin] 大工,建築家.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaḍḍhakī,【陽】 木匠。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaḍḍhakī,【陽】木匠(carpenter)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍhakī: vaḍḍhakī(pu)
ဝၯကီ(ပု)
«vaddha+ṇvu+ī.vaddhayati chindatīti vaddhakī,vaḍḍhakīpi.ṭī,5va6.vaḍḍha+ṇvu+ī.vaḍḍhayati (chindati) ti vaḍḍhakī.vaḍḍhassa ddho vaddhakīpi.sūci.478.vampakī,vaḍḍhai-prā,addhamāgamī.»
[ဝဒၶ+ဏြဳ+ဤ။ ဝဒၶယတိ ဆိႏၵတီတိ ဝဒၶကီ၊ ဝၯကီပိ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅ဝ၆။ ဝၯ+ဏြဳ+ဤ။ ဝၯယတိ (ဆိႏၵတိ) တိ ဝၯကီ။ ဝၯႆ ေဒၶါ ဝဒၶကီပိ။ သူစိ။ ၄၇၈။ ဝမၸကီ၊ ဝၯဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaḍḍhakī:[m.] carpenter.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAḌḌHAKĪ:[m] thợ mộc,thợ sườn nhà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍhakī:ဝၯကီ(ပု)
[ဝဒၶ+ဏြဳ+ဤ။ ဝဒၶယတိ ဆိႏၵတီတိ ဝဒၶကီ၊ ဝၯကီပိ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅ဝ၆။ ဝၯ+ဏြဳ+ဤ။ ဝၯယတိ (ဆိႏၵတိ) တိ ဝၯကီ။ ဝၯႆ ေဒၶါ ဝဒၶကီပိ။ သူစိ။ ၄၇၈။ ဝမၸကီ၊ ဝၯဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
လက္သမား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍhakī:ဝၯကီ ဝၯကိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,