Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaḍḍha:n.[<vṛdh] 増大,富.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaḍḍha,vaḍḍhaka,【形】 增大的,增加的。 ~na,【中】 生長,增加,擴大。 ~naka,【形】 增加的,任職的,服役的。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaḍḍha,vaḍḍhaka,【形】增大的,增加的。vaḍḍhana,【中】生長,增加,擴大。vaḍḍhanaka,【形】增加的,任職的,服役的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍha: vaḍḍha(ti)
ဝၯ(တိ)
«vaḍḍha+ta.ka.576,612.rū.6va7,615.»
[ဝၯ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၆၊ ၆၁၂။ ႐ူ။ ၆ဝ၇၊ ၆၁၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaḍḍha: vaḍḍha(na)
ဝၯ(န)
«vaḍḍha+ta.vaddha-saṃ.vaḍḍha-prā,addhamāgadhī»
[ဝၯ+တ။ ဝဒၶ-သံ။ ဝၯ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaḍḍha,(adj.) augmenting; increasing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaḍḍha,(nt.) [fr.vṛdh] wealth,riches J.III,131 (vaḍḍhaṁ vaḍḍhataṁ,imper.).Or should we read vaṭṭa? ‹-› Vaḍḍha is used as Np.at KhA 119,perhaps in meaning “prosperous.” (Page 595)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAḌḌHA:--ka [a] sự thêm vào,gia tăng --na [nt] mọc lên,tăng tiến,mở rộng ra --naka [a] sự gia tăng,phụng sự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍha:ဝၯ(န)
[ဝၯ+တ။ ဝဒၶ-သံ။ ဝၯ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
တိုးပြါး-ႀကီးပြါး-ျခင္း၊
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaḍḍha:ဝၯ(တိ)
[ဝၯ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၆၊ ၆၁၂။ ႐ူ။ ၆ဝ၇၊ ၆၁၅။]
(၁) ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ပို-လြန္-ေသာ။ ဝၯမံသၾကည့္။ (၂) ျမတ္ေသာ။ (၃) ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ႀကီးရင့္-အိုမင္း-ရာ (အခါ)။ ဝၯကာလ၊-ၾကည့္။ (၄) နာမပညတ္-(က) ဝၯမည္ေသာ-သူ-ေထရ္။ (ခ) ဝၯမည္ေသာသူႂကြယ္။ (ဂ) ဝၯမည္ေသာလိစၧဝိမင္း။ ဝၯမာနေတၳရ-လည္းၾကည့္။ (ဃ) ဝၯမည္ေသာျပာသာဒ္။ (င) ဝၯမည္ေသာရြာ။ ဝၯဂါမ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vaḍḍha:ဝၯ
ဘူ = ဝၯေန-ႀကီးပြါးျခင္း၌။ ဝၯတိ။
စု = အာကိရေဏ-ေလာင္းထည့္ျခင္း၌။ ဝေၯတိ၊ ဝၯယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍha:ဝၯ (န)
ႀကီးပြားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaḍḍha:ဝၯ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဝၯ္+တ)
ႀကီးသည္။ ႀကီးပြားသည္။ ႀကီးေသာ အရြယ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,