Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vañjha:a.[Sk.bandhya] 不毛の,徒爾の,空しき.f.vañjhā 石女,無児女,うまず女.-itthī 石女.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vañjha,【形】 不育的。 ~jhā,【陰】 不育的女人。(p276)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vañjha,【形】不育的。vañjhā,【陰】不育的女人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vañjha: vañjha(ti)
ဝၪၩ(တိ)
«vañjha+ka (a) vanati yācati puttanti vañjhācya pacchayaṃç na-kārassa ca niggahitaṃ katvā,vadhati puttaṃç phalaṃ vā hanatī (hiṃ sati¿) tipi vañjhāsapaccaya-cya-kārassa cyakāraṃç niggahitāgamañcakatvā.sā viya kassaci phalassa ajanenāti vañjho.tenāha ]]vañjhapasū]]tiādi.sī,ṭī,,1.395.»
[ဝၪၩ+က (အ) ဝနတိ ယာစတိ ပုတၱႏၲိ ဝၪၩာစ် ပစၧယံ,န-ကာရႆ စ နိဂၢဟိတံ ကတြာ၊ ဝဓတိ ပုတၱံ,ဖလံ ဝါ ဟနတီ (ဟႎ သတိ¿) တိပိ ဝၪၩာသပစၥယ-စ်-ကာရႆ စ်ကာရံ,နိဂၢဟိတာဂမၪၥကတြာ။ သာ ဝိယ ကႆစိ ဖလႆ အဇေနနာတိ ဝေၪၩာ။ ေတနာဟ "ဝၪၩပသူ"တိအာဒိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၉၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vañjha: vañjha(ti)
ဝၪၩ(တိ)
«vana+.vanoti attānaṃ anubhavituṃ yācatīti vañjho,aphala-rukkho.vañjhā,apasavā itthī.ṇvādi.48.hana+a.bandha+a.hanatismā itthiyaṃ a,hanatissa vadho,niggahitāgamoç dhassa cyo ca,bandha bandhanevā,vañjhā.ṭī.498.vana+cya.hana+ya.vana yācane,cyo,vañjhā vadhati phalanti vā vañjhā,vajādinā yo,cyassa cyoç niggahitāgamoca.ṭī.541.bandhu-saṃ.vaṃcya,vaṃcyā-prā,addhamāgadhī.»
[ဝန+စ်က္။ ဝေနာတိ အတၱာနံ အႏုဘဝိတုံ ယာစတီတိ ဝေၪၩာ၊ အဖလ-႐ုေကၡာ။ ဝၪၩာ၊ အပသဝါ ဣတၳီ။ ဏြာဒိ။ ၄၈။ ဟန+အ။ ဗႏၶ+အ။ ဟနတိသၼာ ဣတၳိယံ အ၊ ဟနတိႆ ဝေဓာ၊ နိဂၢဟိတာဂေမာ,ဓႆ ေစ်ာ စ၊ ဗႏၶ ဗႏၶေနဝါ၊ ဝၪၩာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၈။ ဝန+စ်။ ဟန+ယ။ ဝန ယာစေန၊ ေစ်ာ၊ ဝၪၩာ ဝဓတိ ဖလႏၲိ ဝါ ဝၪၩာ၊ ဝဇာဒိနာ ေယာ၊ စ်ႆ ေစ်ာ,နိဂၢဟိတာဂေမာစ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၁။ ဗႏၶဳ-သံ။ ဝံစ်၊ ဝံစ်ာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vañjha:[adj.] barren.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vañjha,(adj.) [cp.Epic & later Sk.bandhya] barren,sterile D.I,14,56; M.I,271; S.II,29 (a°); IV,169; V,202 (a°); Pv III,45 (a°=anipphala C.); J.II,406 (°sūkariyo:so read for vajjha°); Miln.95; Vism.508 (°bhāva); DhA.I,45 (°itthi); DA.I,105; PvA.31,82; VvA.149; Sdhp.345 (a°).(Page 593)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAÑJHA:[a] không sanh lợi --jhā [f] phụ nữ không sanh sản
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vañjha:ဝၪၩ(တိ)
[ဝန+စ်က္။ ဝေနာတိ အတၱာနံ အႏုဘဝိတုံ ယာစတီတိ ဝေၪၩာ၊ အဖလ-႐ုေကၡာ။ ဝၪၩာ၊ အပသဝါ ဣတၳီ။ ဏြာဒိ။ ၄၈။ ဟန+အ။ ဗႏၶ+အ။ ဟနတိသၼာ ဣတၳိယံ အ၊ ဟနတိႆ ဝေဓာ၊ နိဂၢဟိတာဂေမာ,ဓႆ ေစ်ာ စ၊ ဗႏၶ ဗႏၶေနဝါ၊ ဝၪၩာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၈။ ဝန+စ်။ ဟန+ယ။ ဝန ယာစေန၊ ေစ်ာ၊ ဝၪၩာ ဝဓတိ ဖလႏၲိ ဝါ ဝၪၩာ၊ ဝဇာဒိနာ ေယာ၊ စ်ႆ ေစ်ာ,နိဂၢဟိတာဂေမာစ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၁။ ဗႏၶဳ-သံ။ ဝံစ်၊ ဝံစ်ာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ျမဳံ-ဖို-အသီးမရွိ-အသီးမသီး-ေသာ (ထန္းပင္စသည္)။ ဝၪၩ-(၂-က,ခ)-တို႔ၾကည့္။ (ထီ) (၂) မိန္းမျမဳံ၊ အျမဳံမ၊ ျမဳံ-ဖို-သားမဖြား-သားမေမြး-ေသာမိန္းမ။ (၃) မိန္းမျမဳံဝတၳဳ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vañjha:ဝၪၩ(တိ)
[ဝၪၩ+က (အ) ဝနတိ ယာစတိ ပုတၱႏၲိ ဝၪၩာစ် ပစၧယံ,န-ကာရႆ စ နိဂၢဟိတံ ကတြာ၊ ဝဓတိ ပုတၱံ,ဖလံ ဝါ ဟနတီ (ဟႎ သတိ¿) တိပိ ဝၪၩာသပစၥယ-စ်-ကာရႆ စ်ကာရံ,နိဂၢဟိတာဂမၪၥကတြာ။ သာ ဝိယ ကႆစိ ဖလႆ အဇေနနာတိ ဝေၪၩာ။ ေတနာဟ "ဝၪၩပသူ"တိအာဒိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၉၅။]
ျမဳံ-ဖို-သားမဖြား-သားမေမြး-အသီးမရွိ-အသီးမသီး-ေသာ-သားေကာင္-ထန္းပင္စသည္-ႏွင့္တူေသာ၊ အက်ိဳးမရွိ-အက်ိဳးမေပး-အက်ိဳးကို မျဖစ္ေစတတ္-ေသာ (က) အတၱေလာကဟု ယူအပ္ေသာ စ်ာန္စသည္၊ (ခ) ပထဝီကာယစသည္၊ (ဂ) သမၼာပဋိပတ္စသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vañjha:ဝၪၥ် (ပ)
အဖိုပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vañjha:ဝၪၩ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vañjha:ဝၪၥ် (တိ)
ျမံဳသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,