Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vūpasanta:a.[vūpasammati の pp.] 静まれる,寂静の.-citta 寂静心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vūpasanta,(vūpasammati 的【過分】),已鎮靜,已平靜下來。(p304)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vūpasanta,(vūpasammati 的【過分】),已鎮靜,已平靜下來。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vūpasanta:[pp.of vūpasammati] allayed; calmed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vūpasanta,[pp.of vūpasammati] appeased,allayed,calmed S.IV,217,294; A.I,4 (°citta); III,205; Sn.82; Pug.61 (°citta); PvA.113.(Page 646)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VŪPASANTA:(pp của vūpasammati) thanh vắng,yên lặng,làm cho đỡ khổ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vūpasanta:sự tịnh chỉ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vūpasanta:ဝူပသႏၲ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ+ဥပ√သမ္+တ)
ၿငိမ္းသည္။ ၿငိမ္းစဲသည္။ ၿငိမ္သက္သည္။
ကႎ ႏုေခါ ေရာေဂါ ဝူပသေႏၲာတိ စိေႏၲတြာ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာဂါသည္ မၿငိမ္းသနည္းဟု ၾကံၿပီးလွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,