Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vītikkama:a.m.[<vi-ati-kram] 越えたる,違犯,犯罪; 過ぎ去る,(時の)経過.-paṭipakkha 違犯の対治.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vītikkama,【陽】 違反,超越。(p302)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vītikkama,【陽】1.違反,超越,罪(going beyond,transgression,sin)。2.(going on,course (of time) PvA.137 (vītikkamena by and by; v.l.anukkamena).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vītikkama:[m.] trangression; going beyond.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĪTIKKAMA:[m] vượt qua,vi phạm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vītikkama:sự thái quá,sự quá đáng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vītikkama:ဝီတိကၠမ (ပ) (ဝိ+အတိ√ကမ္+အ)
အထူးသျဖင့္ လြန္က်ဴးျခင္း။
ဝီတိကၠမာယ၊ လြန္က်ဴးျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,