Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vīsati:vīsaṃ num.[Sk.viṃśati] 二十.-vagga 二十衆.-vatthuka 二十事ある.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vīsati,vīsaṁ:num.[Sk.viṁśati] 二十. ~akusala-pakkhā 二十不善分. ~ ākārā [縁起] 二十行相. ~ kusala-pakkhā 二十善分. ~ dhammā 二十法[沙門の]. -nipāta二十偈集. -vagga 二十集. -vagga-karaṇa二十衆可作. -vagga-bhikkhusaṅgha二十比丘僧伽[五種僧伽の一]. -vatthuka 二十事ある. -vatthukā sakkāya-diṭṭhi二十事ある有身見
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vīsati,【陰】 二十。 ~ma,【形】 第二十的。 (在【合】中,有時 vīsati 取 vīsaŋ的詞形;例: vīsaŋvassasatikā)。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vīsati,【陰】二十。vīsatima,【形】第二十的。(在【合】中,有時 vīsati 取 vīsaṁ 的詞形;例:vīsaṁvassasatikā)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vīsati:[f.] twenty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vīsati,& vīsaṁ (indecl.) [both for Vedic viṁśati; cp.Av.vīsaiti,Gr.ei)/kosi,Lat.viginti,Oir.fiche,etc.; fr.Idg.*ǔi+komt (decad),thus “two decads.” Cp.vi°] number 20.-- Both forms are used indiscriminately.-- (1) vīsati,e.g.Vin.II,271 (°vassa,as minimum age of ordination); Sn.457 (catu-vīsat’akkharaṁ); J.I,89 (°sahassa bhikkhū); III,360; VbhA.191 sq.; DhA.I,4 (ekūna°,19); II,9,54; III,62 (°sahassa bhikkhū,as followers); as vīsatiṁ at DhA.II,61 (vassa-sahassāni).‹-› (2) vīsaṁ; e.g.Sn.1019 (°vassa-sata); It.99 (jātiyo); J.I,395 (°yojana-sata); V,36 (°ratana-sata); DhA.I,8; II,91 (°yojana-sataṁ).(Page 644)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vīsati:Twenty
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĪSATI:[f] số hai mươi --ma [a] thứ hai mươi,có khi dùng hình thức visaṃ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vīsati:ဝီသတိ (ဣ)
ႏွစ္ဆယ္။ ႏွစ္က်ိပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,