Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vīmaṃsā:f.[<vīmaṃsati,Sk.mīmāṃsā] 観,観慧,思察,審察,思量,思惟.-ādhipati 観増上.-iddhipāda 観神足.-samādhi 観三味,思惟三味.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vīmaṃsā:[f.] experiment; investigation.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vīmaṃsā:Investigation,examination,trial
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vīmaṃsā:thẩm,sự thẩm sát
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vīmaṃsā:ဝီမံသာ (ဣ)
စံုစမ္းျခင္း။ စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္ေသာ ပညာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,