Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vījati:[vīj] 扇ぐ,あおぐ.pp.vījita; caus.vījeti; pass.vījiyati; ppr.vījiyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vījati,(vīj + a),扇。 【過】 vīji。 【過分】 vījita。 【獨】 vījetvā。 【現分】vījayamāna。(p302)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vījati,Bījati (vīj搧+a),搧(扇)(to fan)、揮動。【過】vīji。【過分】vījita。【獨】vījetvā。【現分】vījayamāna。Caus.vījeti。Pass.vījiyati,bījīyati。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vījati:[vīj + a] fans.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vījati, [vīj] to fan J.I,165; SnA 487; VvA.6 (T.bījati).‹-› Caus.vījeti DhA.IV,213; Mhvs 5,161.-- Pass.vījiyati:ppr.vījiyamāna getting fanned J.III,374 (so read for vijīy°); PvA.176 (so for vijjamāna!).-- pp.vījita.(Page 643)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vījati:To fan a person
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĪJATI:(vīj+a) quạt [aor] vīji [pp] vījita [abs] vījetvā [prp] vījayamāna
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vījati:ဝီဇတိ (√ဝီဇ္)
ယပ္ခတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,