Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vījanī,【陰】 扇子。(p302)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vījanī,Bījanī (fr.vījana,of vīj搧),【陰】扇子(a fan.There are 3 kinds of fans mentioned at Vin.II,130,viz.vākamayavījanī,usīravījanī,mora-piñchavījanī,or fans made of bark,of a root (?),and of a peacock’s tail.)。cittabījaniṁ(SnA.v.405./II,381.),有彩繪的扇子。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vījanī,(f.),a fan.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vījanī,(f.) [fr.vījana,of vīj] a fan Vv 472 (T.bījanī,v.l.vīj°); J.I,46; Vism.310; DhA.IV,39; VvA.147; PvA.176; KhA 95.There are 3 kinds of fans mentioned at Vin.II,130,viz.vākamaya° usīra° mora-piñcha°,or fans made of bark,of a root (?),and of a peacock’s tail.(Page 643)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vījanī:A fan
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĪJANĪ:[f] cây quạt
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vījanī:cái quạt tỳ khưu có thể xài quạt làm bằng vỏ cây,lá cây hay lông chim thời nay chất liệu làm quạt hợp luật có thể phong phú hơn,như vải,giấy hay nhựa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vījanī:ဝီဇနီ (ဣ)
ယပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,