Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyu:m.[〃<vā②] 風.cf.vāta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyu,【中】 風,風元素(移動)。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyu,【中】風,風元素(移動)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyu: vāyu(pu)
ဝါယု(ပု)
«vā+yu.avāyiç vāyatīti vāyū.ka.65va.nīti,sutta.1288.vā+ṇu.avāyi vāyatīti vā vāyu,āyādeso.rū.651.vāti gacchatīti vāyu.ṇvādi.1.vāyati gacchatīti vāyu,vāyati vā pupphādīnaṃ gandho yena so vāyu.ṭī.37.vāyu-saṃ.vāu,vāyu-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါ+ယု။ အဝါယိ,ဝါယတီတိ ဝါယူ။ ကစၥည္း။၆၅ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၈၈။ ဝါ+ဏု။ အဝါယိ ဝါယတီတိ ဝါ ဝါယု၊ အာယာေဒေသာ။ ႐ူ။၆၅၁။ ဝါတိ ဂစၧတီတိ ဝါယု။ ဏြာဒိ။၁။ဝါယတိ ဂစၧတီတိ ဝါယု၊ ဝါယတိ ဝါ ပုပၹါဒီနံ ဂေႏၶာ ေယန ေသာ ဝါယု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇။ ဝါယု-သံ။ ဝါဥ၊ ဝါယု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyu:[nt.] wind; the mobile principle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyu,[Vedic vāya,fr. vāyati2] wind Miln.385; PvA.156.See next.(Page 609)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vāyu:A deity,whose son was Vijjādhara.See the Samugga Jātaka.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāyu:and (vāyo) Air,wind
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYU:[nt] gió,căn nguyên của sự xao động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyu:ဝါယု(ပု)
[ဝါ+ယု။ အဝါယိ,ဝါယတီတိ ဝါယူ။ ကစၥည္း။၆၅ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၈၈။ ဝါ+ဏု။ အဝါယိ ဝါယတီတိ ဝါ ဝါယု၊ အာယာေဒေသာ။ ႐ူ။၆၅၁။ ဝါတိ ဂစၧတီတိ ဝါယု။ ဏြာဒိ။၁။ဝါယတိ ဂစၧတီတိ ဝါယု၊ ဝါယတိ ဝါ ပုပၹါဒီနံ ဂေႏၶာ ေယန ေသာ ဝါယု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇။ ဝါယု-သံ။ ဝါဥ၊ ဝါယု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဝါယုနတ္မင္း၊ ေလနတ္-သား-မင္း။ (၂) ေလ။ (၃) ဝါယုမည္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyu:ဝါယု (ပ) (√ဝါ,ေဝ+ဥ)
ေလ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,