Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyo:n.[=vāyu] 風.-kasiṇa 風遍.-kāya 風身,風界.-gata 風態.-dhātu 風界.-saṃvaṭṭa 風壊.-saññin 風想者.-sama-bhāvanā 風の如き修行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyo,(取自 vāya 詞形,在【合】中) ~kasiṇa,【中】 (修禪取相的)風器材。~dhātu,【陰】 風界(風元素)。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyo,(取自 vāya 詞形,在【合】中) vāyokasiṇa,【中】(修禪取相的)風遍。vāyodhātu,【陰】風界(風元素)。Dhs.(PTS:965;CS:970.)︰Katamaṁ taṁ rūpaṁ vāyodhātu? Yaṁ 1vāyo 2vāyogataṁ 3thambhitattaṁ rūpassa ajjhattaṁ vā bahiddhā vā upādiṇṇaṁ vā anupādiṇṇaṁ vā-- idaṁ taṁ rūpaṁ vāyodhātu.(什麼是「色的風界」(What is the Corporeality which is the Element of motion)?凡是1移動(motion)、2移動性、3剛強(rigidity,撐),生起於色的內、外,或已執取、未執取,這是「色的風界」。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vāyo: 空氣、風
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyo:the form taken by vāya (in cpds.) vāyokasiṇa :[nt.] wind taken as an object of meditation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyo,(nt.) [for vāyu,in analogy to āpo & tejo,with which frequently enumerated] wind D.III,268 (°kasiṇa); M.I,1,424=A.IV,375; A.V,7,318,353 sq.(°saññā); S.III,207; Vism.172 (°kasiṇa),350 (def.).On vāyo as t.t.for mobility,mobile principle (one of the 4 elements) see Cpd.3,270; Dhs.trsln § 962.

--dhātu the wind element,wind as one of the four great elements,wind as a general principle (consisting of var.kinds:see enumd under vāta) Vbh.84; Vism.363; Nett 74; VbhA.55; VvA.15; DA.I,194.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYO:hình thức lấy ra từ vāya,--kasi ṇa [nt] lấy gió làm đề mục tham thiền --dhātu [f] căn nguyên của sự xao động
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyo:ဝါေယာ (န)
ေလ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,