Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyita:a.[vāyati ① の pp.] 織られたる; 織物.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyita,(vāyati 的【過分】),已編織,已打辮,已吹。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyita,(vāyati 的【過分】),已編織,已打辮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyita: vāyita(ti)
ဝါယိတ(တိ)
«vā+ta.rū.652,675.nīti,dhātu.17va,238.ṇvādi,1.14.»
[ဝါ+တ။ ႐ူ။၆၅၂၊၆၇၅။နီတိ၊ဓာတု။၁၇ဝ၊၂၃၈။ဏြာဒိ၊၁။၁၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyita: vāyita(ti)
ဝါယိတ(တိ)
«vī+ta.nīti,dhātu.254.ṇvādi.61,66,136.ve+ta.rū.563,681.nīti,dhātu.17va.vāyita-sakkatapiṭaka.»
[ဝီ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၅၄။ဏြာဒိ။၆၁၊၆၆၊၁၃၆။ ေဝ+တ။ ႐ူ။၅၆၃၊၆၈၁။ နီတိ၊ဓာတု။၁၇ဝ။ ဝါယိတ-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyita:[pp.of vāyati] woven; plaited; blown.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyita,[pp.of vāyati1,cp.Divy 276 vāyita] woven M.III,253 (sāma°),where Miln.240 in id.p.reads sayaṁ°; Vin.III,259.Cp.vīta.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYITA:(pp của vāyati) dệt,thổi,bện,thắt (bím)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyita:ဝါယိတ(တိ)
[ဝီ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၅၄။ဏြာဒိ။၆၁၊၆၆၊၁၃၆။ ေဝ+တ။ ႐ူ။၅၆၃၊၆၈၁။ နီတိ၊ဓာတု။၁၇ဝ။ ဝါယိတ-သကၠတပိဋက။]
(ရကၠန္း) ရက္အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyita:ဝါယိတ(တိ)
[ဝါ+တ။ ႐ူ။၆၅၂၊၆၇၅။နီတိ၊ဓာတု။၁၇ဝ၊၂၃၈။ဏြာဒိ၊၁။၁၄။]
(ေလ) လာ-တိုက္-ခတ္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyita:ဝါယိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ရက္အပ္သည္။ဝါယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,