Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyati:① [Sk.vayati vā ①=vināti] 織る.pp.vāyita; pass.viyyati,vīyati 織られる.caus.vāyāpeti=vināpeti 織らせる.② [Sk.vāti,vāyati vā ②= vāti] 吹く,息を出す,香る,匂う.pres.vāyati,vāti,vāsi; aor.vāyi; pp.vāta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyati,(vā + ya),1.吹,發出氣味。 2.編織。 【過】 vāyi。 【現分】 vāyanta,vāyamāna。 【獨】 vāyitvā。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyati,(vā+ya),1.吹,發出氣味。2.編織。【過】vāyi。【現分】vāyanta,vāyamāna。【獨】vāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyati: vāyati(kri)
ဝါယတိ(ႀကိ)
«vī+a+ti.nīti,dhātu.254.ṇvādi.61,66,136.ve+a+ti.rū.563,681.nīti,dhātu.17va»
[ဝီ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၂၅၄။ ဏြာဒိ။၆၁၊၆၆၊၁၃၆။ ေဝ+အ+တိ။ ႐ူ။၅၆၃၊၆၈၁။ နီတိ၊ဓာတု။၁၇ဝ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyati: vāyati(kri)
ဝါယတိ(ႀကိ)
«vā+a+ti.nīti,dhātu.238.vāti,vāyati-saṃ.vāti,vāai-prā,vāti,vāyati-addhamāgadhī.»
[ဝါ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၂၃၈။ ဝါတိ၊ ဝါယတိ-သံ။ ဝါတိ၊ ဝါအဣ-ျပာ၊ ဝါတိ၊ ဝါယတိ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyati:[vā + ya] 1.blows; emits an odour; 2.weaves.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyati,2 [Vedic vāti & vāyati.See etym.under vāta] 1.to blow (only as vāyati) Vin.I,48; D.II,107 (mahāvātā vāyanti); S.IV,218 (vātā ākāse v.); J.I,18; VI,530; Mhvs 12,12.-- aor.vāyi S.IV,290; J.I,51.Cp.abhi°,upa°,pa°.-- 2.to breathe forth,to emit an odour,to smell Pv.I,61; PvA.14; as vāti (2nd sg.vāsi) at J.II,11 (=vāyasi C.).-- pp.vāta only as noun “wind” (q.v.).(Page 609)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyati,1 [Vedic vayati,,cp.Sk.veman loom,vāṭikā band,Gr.i)/tus willow,Ohg.wīda id.; Lat.vieo to bind or plait] to weave,only in pp.vāyita.-- Pass.viyyati Vin.III,259.pp.also vīta.-- Caus.II.vāyāpeti to cause to be woven Vin.III,259 (=vināpeti); VvA.181.-- See also vināti.(Page 609)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāyati:To blow,as the wind; to breathe forth,emit,as an odour; to be emitted
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYATI:(vā+ya) thổi đến,xì hơi,phát mùi ra,dệt,đan [aor] vāyi [prp] vāyanta,vāyamāna [abs] vāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyati:ဝါယတိ(ႀကိ)
[ဝါ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၂၃၈။ ဝါတိ၊ ဝါယတိ-သံ။ ဝါတိ၊ ဝါအဣ-ျပာ၊ ဝါတိ၊ ဝါယတိ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (ေလ) တိုက္ခတ္၏။ (၂) (အနံ႔) ႀကိဳင္-လႈိင္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyati:ဝါယတိ(ႀကိ)
[ဝီ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၂၅၄။ ဏြာဒိ။၆၁၊၆၆၊၁၃၆။ ေဝ+အ+တိ။ ႐ူ။၅၆၃၊၆၈၁။ နီတိ၊ဓာတု။၁၇ဝ]
(ရကၠန္း) ရက္၏။ ဝါယထ(၂)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyati:ဝါယတိ (√ဝါ)
လႈိင္၏။ ျဖည္းညႇင္းစြာ တိုက္၏။ (ေလ) တိုက္၏။
စႏၵနဂေႏၶာ ဝါယတိ၊ စႏၵကူးနံ႔သည္ လႈိင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyati:ဝါယတိ (ဝါ,ေဝ)
ရက္ကန္းရက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,