Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyasa:m.[〃] 烏,鴉,からす.-vijjā 鴉明,からすの鳴声で運命を判断する術.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyasa,【陽】 烏鴉。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyasa,【陽】烏鴉(crow)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyasa: vāyasa(na)
ဝါယသ(န)
«vāyasa+ṇa.ka.352.rū.376.»
[ဝါယသ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၃၅၂။႐ူ။၃၇၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyasa: vāyasa(pu)
ဝါယသ(ပု)
«vaya+a.vayati gacchatīti vāyaso.kāko.ṇvādi.218.vaya+sa.vaya gamane,vayo eva vāyaso.ṭī.638.vāyasa-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝယ+အသဏ္။ ဝယတိ ဂစၧတီတိ ဝါယေသာ။ ကာေကာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၈။ ဝယ+သ။ ဝယ ဂမေန၊ ဝေယာ ဧဝ ဝါယေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၃၈။ ဝါယသ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyasa,[cp.Vedic vāyasa a large bird,Epic Sk.vāyasa crow] a crow D.I,9 (°vijjā:see DA.I,93); S.I,124; Sn.447,675; J.I,500; II,440; Miln.373; DhA.III,206; VvA.27.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYASA:[m] con quạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyasa:ဝါယသ(ပု)
[ဝယ+အသဏ္။ ဝယတိ ဂစၧတီတိ ဝါယေသာ။ ကာေကာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၈။ ဝယ+သ။ ဝယ ဂမေန၊ ဝေယာ ဧဝ ဝါယေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၃၈။ ဝါယသ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(က) က်ီး၊ က်ီးကန္း။ (ခ) မမည္း-မနက္-ေသာက်ီး၊ က်ီးကန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyasa:ဝါယသ(န)
[ဝါယသ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၃၅၂။႐ူ။၃၇၆။]
(၁) က်ီး-က်ီးကန္း-သား။ (၂) က်ီးသံ၊ က်ီးျမည္သံ၊ က်ီးကန္း၏ အသံ။ (၂) ဝါယသဝိဇၨာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyasa:ဝါယသ (ပ)
က်ီးကန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,