Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyana,【中】 吹風,散布氣味。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyana,【中】吹風,散布氣味。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyana: vāyana(na)
ဝါယန(န)
«vāyana+tta.4.123.»
[ဝါယန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyana: vāyana(na)
ဝါယန(န)
«ve+yu»
[ေဝ+ယု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyana: vāyana(na)
ဝါယန(န)
«vā+ya+yu.vāyana-saṃ.»
[ဝါ+ယ+ယု။ ဝါယန-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyana:[nt.] blowing; spreading of a smell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyana,(nt.) [fr.,vāyati2] blowing VbhA.71 (upari°vāta).(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYANA:[nt] sự thổi,sự rải mùi ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyana:ဝါယန(န)
[ဝါ+ယ+ယု။ ဝါယန-သံ။]
(၁) (ေလ) တိုက္ခတ္ျခင္း။ (၂) (အနံ႔) ႀကိဳင္-လႈိင္-ျခင္း။ (၃) ျဖန္႔ျခင္း၊ ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း။ (၄) ထင္ရွားျခင္း။ (၅) ျပျခင္း။ (၆) ယပ္ေလခတ္ျခင္း။ (၇) ေထာက္ကန္-ေရြ႕လ်ား-သြား-ျခင္း။ (၈) ေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ ဝါယန႒ (၂) (၃) (၄) ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyana:ဝါယန(န)
[ေဝ+ယု]
(၁) (ရကၠန္း) ရက္ရာဌာန။ (၂) (ရကၠန္း) ရက္ျခင္း။ (၃) (ရကၠန္း) ရက္လုပ္ေၾကာင္း အေဆာက္အဦ။ (၃) ဝါယႏူပကရဏ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyana:ဝါယန(န)
[ဝါယန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
(အနံ႔) ႀကိဳင္-လႈိင္-နံ-ေစတတ္သည္၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyana:ဝါယန (န) (√ဝါ+ယု)
လႈိင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,