Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyamati:[vi-ā-yam] 努力する,励む,勤む.cf.vāyāma.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyamati,(vi + ā + yam + a),奮鬥,努力。 【過】 vāyami。 【現分】vāyamanta。 【獨】 ~mitvā。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyamati,(vi+ā向+yam檢查(cp.梵yam 抵達)+a),奮鬥,努力,付之行動(to struggle,strive,endeavour; to exert oneself)。【過】vāyami。【現分】vāyamanta。【獨】vāyamitvā。1chandaṁ janeti 2vāyamati 3vīriyaṁ ārabhati 4cittaṁ paggaṇhāti padahati(1起欲、2精進、3發奮、4策勵心)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vāyamati: 精進
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyamati: vāyamati(kri)
ဝါယမတိ(ႀကိ)
«vāyama+a+ti.nīti,dhātu.133.() vi+ā+yamu+a+ti.abhi,ṭṭha,1.19va.vyāyacchati-saṃ.»
[ဝါယမ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၁၃၃။ (တစ္နည္း) ဝိ+အာ+ယမု+အ+တိ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉ဝ။ ဝ်ာယစၧတိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyamati:[vi + ā + yam + a] strives; endeavoures.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyamati,[vi+ā+yam] to struggle,strive,endeavour; to exert oneself S.IV,308; V,398; A.IV,462 sq.(chandaṁ janeti v.viriyaṁ ārabhati cittaṁ paggaṇhāti); Pv IV.52; Vbh.208 sq.; Pug.51; Vism.2; DhA.III,336; IV,137; PvA.185.(Page 609)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāyamati:To struggle,strive,endeavour
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYAMATI:(vi+a+yam+a) cố gắng,ráng sức,siêng năng [aor] vāyami [prp] vāyamanta [abs] --mitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vāyamati:tinh tấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyamati:ဝါယမတိ(ႀကိ)
[ဝါယမ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၁၃၃။ (တစ္နည္း) ဝိ+အာ+ယမု+အ+တိ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉ဝ။ ဝ်ာယစၧတိ-သံ။]
အားထုတ္-လုံ႔လျပဳ-ႀကိဳးပမ္း-လုံးပမ္း-ႀကိဳးစား-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyamati:ဝါယမတိ (ဝိ+အာ√ယမ္)
လံု႔လျပဳ၏။ အားထုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,