Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāya,【陽、中】 (mano-組),風,空氣。 參考 Vāyo。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāya,【陽】【中】(mano-group),風,空氣。參考 Vāyo。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāya: vāya(pu)
ဝါယ(ပု)
«ve+ṇa.nīti,dhātu.17va.vāya-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ေဝ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၇ဝ။ဝါယ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāya: vāya(pu)
ဝါယ(ပု)
«vā+ṇa.vāyanakavasena vāyo.abhi.ṭṭha,1.374.abhi,ṭṭha,2.66.vāyatīti vāyo.paṭisaṃ,ṭṭha,1.75.visuddhi,1.36va.vāyati desantaruppattihetubhāvena bhūtasaṅghātaṃ pāpetīti vāyo.vibhāvinī.195.vāti gacchatīti vāyo.nirutti.785.vāyu.vāya-saṃ,prā,addhamā-gadhī.»
[ဝါ+ဏ။ ဝါယနကဝေသန ဝါေယာ။ အဘိ။႒၊၁။၃၇၄။ အဘိ၊႒၊၂။၆၆။ဝါယတီတိ ဝါေယာ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၅။ ဝိသုဒၶိ၊ ၁။၃၆ဝ။ ဝါယတိ ေဒသႏၲ႐ုပၸတၱိေဟတုဘာေဝန ဘူတသဃၤာတံ ပါေပတီတိ ဝါေယာ။ ဝိဘာဝိနီ။၁၉၅။ ဝါတိ ဂစၧတီတိ ဝါေယာ။ နိ႐ုတၱိ။၇၈၅။ဝါယု။ ဝါယ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာ-ဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāya,(m.nt.) (mano-group),the wind; air.See vāyo.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāya,[fr.,vāyati1] weaving PvA.112 (tunna°).See tanta°.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀYA:[m] [nt] gió,không khí (như vāyo)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vāya:gió,sự thổi phồng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāya:ဝါယ(ပု)
[ဝါ+ဏ။ ဝါယနကဝေသန ဝါေယာ။ အဘိ။႒၊၁။၃၇၄။ အဘိ၊႒၊၂။၆၆။ဝါယတီတိ ဝါေယာ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၅။ ဝိသုဒၶိ၊ ၁။၃၆ဝ။ ဝါယတိ ေဒသႏၲ႐ုပၸတၱိေဟတုဘာေဝန ဘူတသဃၤာတံ ပါေပတီတိ ဝါေယာ။ ဝိဘာဝိနီ။၁၉၅။ ဝါတိ ဂစၧတီတိ ဝါေယာ။ နိ႐ုတၱိ။၇၈၅။ဝါယု။ ဝါယ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာ-ဂဓီ။]
(၁) ေလ၊ ဝါေယာဓာတ္။ (၂) ဝါယမည္ေသာနတ္၊ ဝါေယာကသိုဏ္း၌ ပရိကမ္ကိုျပဳ၍ျဖစ္ေသာနတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāya:ဝါယ(ပု)
[ေဝ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၇ဝ။ဝါယ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (ရကၠန္း) ရက္လုပ္ေသာ၊ သူ။ (၂) ရက္လုပ္အပ္ေသာ။ (၂) ဝါယပုပၹဃရက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāya:ဝါယ (ပ) (√ဝါ,ေဝ+အ)
ရက္ကန္းရက္ျခင္း။ ရက္ကန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,