Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāyāma:m.[Sk.vyāyāma<vāyamati] 精進,勤,策励.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāyāma,【陽】 努力,精進。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāyāma,(‹vi+ā+yam抵達(cp.梵yam 抵達)),【陽】努力,精進(striving,effort,exertion,endeavour)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vāyāma: 精進、勤、努力、力圖
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāyāma: vāyāma(pu)
ဝါယာမ(ပု)
«vāyama+ṇa.nīti,dhātu.133.vi+ā+yuma+ṇa.abhi,ṭṭha,1.191.maṇimañjū,2.285.vyayāma-saṃ.vāyāma-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါယမ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၃၃။ ဝိ+အာ+ယုမ+ဏ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉၁။မဏိမၪၨဴ၊၂။၂၈၅။ ဝ်ယာမ-သံ။ ဝါယာမ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāyāma:[m.] exertion; striving.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāyāma,[fr.vi+ā+yam] striving,effort,exertion,endeavour S.II,168; IV,197; V,440; A.I,174 (chando+),219; II,93; III,307; IV,320; V,93 sq.; J.I,72; Vbh.123,211,235; VbhA.91; DhA.IV,109; PvA.259.On vāyāma as a constituent of the “Path” (sammā°) see magga 2.a.-- vāyāmaṁ karoti to exert oneself DhA.IV,26; PvA.259.(Page 609)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vāyāma:sự tinh tấn,sự chuyên cần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāyāma:ဝါယာမ(ပု)
[ဝါယမ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၃၃။ ဝိ+အာ+ယုမ+ဏ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉၁။မဏိမၪၨဴ၊၂။၂၈၅။ ဝ်ယာမ-သံ။ ဝါယာမ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အားထုတ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လြန္စြာအားထုတ္ျခင္း၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယ၊ ဝါယာမ။ (၂) ဝီရိယ-လုံ႔လ-ကို အားထုတ္-ျပဳ-ျခင္း။ (၃) အားထုတ္-လုံ႔လျပဳ-ရာ။ (၄) ဝါယာမသုတ္၊ မိစၧာဝါယာမသုတ္။ (၃) ဝါယာမကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāyāma:ဝါယာမ
လံု႔လ၊ အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,