Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāta:m.[〃<vā] 風,身内風.-ātapa 風と炎熱,熱風.-ābādha 風病,痛風.-āyana 風通し,窓.-āhaṭa 風散(衣).-ghāta(ka) 防風樹.-pāna 窓.-pānakavāṭaka 窓所.-pāna-cakkalika 窓覆.-pānabhisikā 窓袋.-maṇḍala,-maṇḍalika 旋風.-miga かもしか,羚羊.-roga 風疾,疝痛.-valāhaka deva 風雲天.-vuṭṭhi-samaya 風雨時.-vega 風力.-sakuṇa 風鳥.-samuṭṭhāna 風等起.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāta,【陽】 風,空氣。 ~ghātaka。 【陽】 鼓捶樹(見 Uddālaka)。 ~java,【形】 像風一樣的迅速。 ~pāna,【中】 窗戶。 ~maṇḍalikā,【陰】 旋風。 ~roga,~ābādha,【陽】 風生病(例:腹部不舒服)。 ~vuṭṭhi,【陰】風和雨。 ~vega,【陽】 風力。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāta,(‹vā;Vedic vāta; cp.Sk.vāti & vāyati to blow,vāyu wind),【陽】風,空氣。vātaghātaka。【陽】鼓捶樹(Cassia Fistula﹐見 Uddālaka)。vātajava,【形】像風一樣的迅速。vātapāna,【中】窗戶。vātamaṇḍalikā,【陰】旋風。vātaroga,vātābādha(vāta+ābādha),【陽】風生病(例:腹部不舒服。 “wind disease,” internal pains (not rheumatism不是風濕癥) )。vātavutthi,【陰】風和雨。vātavega,【陽】風力。身體有六個部分是風界最顯著的:1.uddhajgamā vātā,上行風(打呃、嘔吐)。2.adhogamā vātā,下行風(大小便、放屁)。3.kucchisayā vātā,腸外風。4.koṭṭhāsayā vātā﹐腸內風。5.aṅgamaṅgānusārino vātā,支體循環風(身體屈伸、血液循環等)。6.assāsa passāsaso,入息與出息。assāso,息入風(吸氣),passāso﹐息出風(呼氣)。kaṭivātābādhika(kaṭi腰部+vātābādhika風病) ,胃腸病。udaravātābādha(udara胃+vātābādha),胃腸病。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāta: vāta(pu)
ဝါတ(ပု)
«vā+ta.nīti,dhātu.17va,238.vāyatīti vāto.ṇvādi.82.vāyati gacchatīti vāto,vāyati vā pupphādīnaṃ gandho yena so vāto.ṭī.37.sūci.vāta+a.nīti,dhātu.3va9.vāta-saṃ,vāta.vāya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၇ဝ၊၂၃၈။ ဝါယတီတိ ဝါေတာ။ ဏြာဒိ။၈၂။ဝါယတိ ဂစၧတီတိ ဝါေတာ၊ ဝါယတိ ဝါ ပုပၹါဒီနံ ဂေႏၶာ ေယန ေသာ ဝါေတာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇။ သူစိ။ ဝါတ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၃ဝ၉။ဝါတ-သံ၊ ဝါတ။ ဝါယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāta,[Vedic vāta,of vā; cp.Sk.vāti & vāyati to blow,vāyu wind; Lat.ventus,Goth.winds=wind; Ohg.wājan to blow,Oir.feth air; Gr.a]/hmi to blow,a]ήths wind,Lith.áudra storm etc.] wind.There exists a common distinction of winds into 2 groups:“internal” and “external” winds,or the ajjhattikā vāyo-dhātu (wind category),and the bāhirā.They are discussed at Vbh.84,quoted at MA 30,31,and expld in detail at VbhA.70 sq.; Vism.350.The bāhirā also at Nd2 562,and in poetical form at S.IV,218.-- The internal winds (see below 2) comprise the foll.:uddhaṅgamā vātā,adhogamā,kucchisayā,koṭṭhāsasayā,aṅgam-aṅg’‹-› ânusārino,satthakā,khurakā,uppalakā,assāso,passāso,i.e.all kinds of winds (air) or drawing pains (rheumatic?) in the body,from hiccup,stitch and stomach-ache up to breathing.Their complement are the external winds (see below 1),viz.puratthimā vātā,pacchimā,uttarā,dakkhiṇā (from the 4 quarters of the sky),sarajā arajā,sītā uṇhā,parittā adhimattā,kāḷā,verambha°,pakkha°,supaṇṇa°,tālavanta°,vidhūpana.° These are characterized according to direction,dust,temperature,force,height & other causes (like fanning etc.).-- 1.wind (of the air) S.IV,218 (vātā ākāse vāyanti); Sn.71,348,591 (vāto tūlaṁ va dhaṁsaye),622,1074; J.I,72; Pug.32; Vism.31.adhimatta v.S.IV,56; mahā° S.II,88; A.I,136,205; II,199; IV,312; veramba° (winds blowing in high regions:upari ākāse S.II,231) A.I,137; Th.1,598; J.VI,326.--2.“winds” of the body,i.e.pains caused by (bad) circulation,sometimes simply (uncontrolled) movements in the body,sometimes rheumatic pains,or sharp & dragging pains in var.parts of the body Nett.74.Also applied to certain humours,supposed to be caused by derangements of the “winds” of the body (cp.Gr.qumόs; or E.slang “get the wind up”),whereas normal “winds” condition normal health:Pv.II,61 (tassa vātā balīyanti:bad winds become strong,i.e.he is losing his senses,cp.PvA.94:ummāda-vātā).-- aṅga° pain in the limbs (or joints),rheumatism Vin.I,205; udara° belly ache J.I,393,433; DhA.IV,129; kammaja° birth-pains Vism.500; kucchi° pains in the abdomen (stomach) VbhA.5; piṭṭhi° pains in the back ibid.-- 3.(fig.) atmosphere,condition,state; or as pp.(of vāyati) scented (with),full of,pervaded (by),at Vin.I,39 (vijana° pervaded by loneliness,having an atmosphere of loneliness; Kern.Toev.s.v.vāta wrongly “troop,crowd.” The same passage occurs at D.III,38,where Rh.D.Dial.III,35,trsls “where the breezes from the pastures blow”; with expln vijana= vṛjana [see vajati],hardly justified.In same connection at A.IV,88); Miln.19 (isi°-parivāta scented with an atmosphere of Sages; Rh.D.differently:“bringing down the breezes from the heights where the Sages dwell”; forced).-- On vāta in similes see J.P.T.S.1907,135.

--ātapa (Dvandva) wind and heat.In this phrase Bdhgh.takes vāta as wind (above 1) at Vism.31 (saraja & araja v.),but as (bodily) pain (above 2) at VbhA.5.See D.III,353; S.II,88; III,54; V,379; A.I,204; II,117,143,199; III,394 sq.404; V,15,127; Sn.52; J.I,93; Miln.259,314,416; DhA.III,112.--ābādha “wind disease,” internal pains (not rheumatism) Vin.I,205; Miln.134; Vism.41.--āyana air hole,window Mhvs 5,37; Dāva V,57.--āhata struck by the wind Vism.63; DhA.III,328.--erita moved by the wind (of trees) S.V,123; A.III,232; VvA.175.--kkhandha “wind bulk,” mass of wind,region of the wind J.VI,326.--ghāta (“wind-struck”) the tree Cassia (or Cathartocarpus) fistula,a syn.of uddāla(ka) J.IV,298; VvA.197; also as °ka at J.V,199,407; VvA.43.--java swiftness of the wind J.VI,274.--dhuta shaken by the wind,swaying in the w.Vv 385,cp.VvA.174.--passa the wind side DhA.II,17.--pāna lattice,window Vin.I,209; II,148,211; A.I,101,137; IV,231; J.II,325; V,214; VI,349 (read vātapān° for dvārapān°); KhA 54; DhA.I,211,370; VvA.67; PvA.4,216,279.--bhakkha living on air DhA.II,57.--maṇḍala a whirlwind,gust of wind,storm,tornado [cp.BSk.vāyu-maṇḍala at AvŚ I.256 with note] J.I,72; SnA 224.--maṇḍalikā id.Vin.II,113; IV,345; J.IV,430.--yoga direction of the wind J.II,11.--roga “wind disease,” upset of the body,disturbance of the intestines,colic SnA 69; VvA.185.--vassā (pl.) wind and rain PvA.55.--vuṭṭhi id.SnA 34.--vega force of the wind Sn.1074; PvA.47.--sakuṇa a certain kind of bird (“wind-bird”) Nd1 87,where KhA 118 reads bhāsa°.(Page 607)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀTA:[m] gió,không khí --ghāteka [m] cây bả đậu --java [a] nhẹ,mau như gió --pāna [nt] cửa sổ --mañṇalikā [f] con trốt (gió xoáy tròn) --roga,-- ābādhu [m] bịnh do nơi gió --vuṭṭhi [f] gió và mưa --vega [m] sức mạnh của gió
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀTA:--vātaka [m] hàng rào,sự rào lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vāta:gió
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāta:ဝါတ(ပု)
[ဝါ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၇ဝ၊၂၃၈။ ဝါယတီတိ ဝါေတာ။ ဏြာဒိ။၈၂။ဝါယတိ ဂစၧတီတိ ဝါေတာ၊ ဝါယတိ ဝါ ပုပၹါဒီနံ ဂေႏၶာ ေယန ေသာ ဝါေတာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇။ သူစိ။ ဝါတ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၃ဝ၉။ဝါတ-သံ၊ ဝါတ။ ဝါယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေလ။ (၂) (က) ျမဴႏွင့္တကြေသာေလ,ျမဴမရွိေသာ ေလစသည္။ (ခ) အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွလာေသာေလ။ (ဂ) အားႀကီး-ၾကမ္း-ေသာေလ။ (ဃ) ကမ႓ာကိုဖ်က္ေသာေလ။ (င) ယူဇနာ ၉-သိန္း ၆-ေသာင္းအေစာက္ရွိေသာ ေလ။ (စ) ေဝရမ႓အမည္ရွိေသာေလႀကီး။ (ဆ) ေလသင္ဓုန္း။ (ဇ) ကမၼဇေလ (ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေလ)။ (စ်) ဝမ္း၌ျဖစ္ေသာေလ။ (ည) ဝမ္း၌ျဖစ္ေသာေလ,ေက်ာက္ကုန္း၌ျဖစ္ေသာေလစသည္။ (ဋ) ဝင္သက္,ထြက္သက္ေလ။ (ဌ) အထက္သို႔တက္ေသာေလ။ (ဍ) ႐ူးသြပ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာေလ။ (၃) အသံ၊ ေလသံ၊ ေသးငယ္ေသာအသံ။ (၄) (က) ေလနာေရာဂါ။ (ခ) ေလေခ်ာက္ခ်ားျခင္း။ (န) (၅) ဝါတသုတ္ ၂-သုတ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vāta:ဝါတ
စု = ဂတိ သုခန ေသဝေနသု-သြားျခင္း,ခ်မ္းသာေစျခင္း,မွီဝဲျခင္းတို႔၌။ ဝါေတတိ၊ ဝါတယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāta:ဝါတ (ပ) (တီ-ကိတ္) (√ဝါ+တ)
ေလ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,