Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāsi:vāti (香る) の pr.2sg.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāsi,【陰】 扁斧,斧頭,鋒利的小刀。 ~jaṭa,【中】 斧柄。 ~phala,【中】斧口,刀鋒。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāsi,【陰】扁斧,斧頭,鋒利的小刀。vāsijaṭa,【中】斧柄。vāsiphala,【中】斧口,刀鋒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāsi: vāsi(thī)
ဝါသိ(ထီ)
«vasa+.vasanti etāyāti vāsi.ṇvādi.1va.vāsi-saṃ,prā.vāsī-addhamāgadhī.»
[ဝသ+ဣဏ္။ ဝသႏၲိ ဧတာယာတိ ဝါသိ။ ဏြာဒိ။၁ဝ။ ဝါသိ-သံ၊ ျပာ။ ဝါသီ-အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāsi: vāsi(kri)
ဝါသိ(ႀကိ)
«vā+a+si.vāyati-mha.nīti,dhātu.238.dhātvattha.»
[ဝါ+အ+သိ။ ဝါယတိ-မွ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၈။ဓာတြတၳ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāsi,(f.) [cp.Sk.vāśī] 1.a sharp knife,axe,hatchet,adze (often combd with pharasu) J.I,32,199; II,274; III,281; IV,344; Miln.383; 413; DhA.I,178 (tikhiṇā vāsiyā khaṇḍâkhaṇḍikaṁ chinditvā:cutting him up piecemeal with a sharp knife); KhA 49.--°jaṭa handle of a mason’s adze Vin.IV,168; S.III,154; A.IV,127.-- 2.a razor J.I,65; II,103; III,186,377.(Page 610)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāsi:A razor
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀSI:[f] cái rìu nhỏ lưỡi cong,búa nhỏ,cái dao bén --phala [nt] lưỡi dao hay lưỡi búa --jaṭa [nt] cán búa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāsi:ဝါသိ(ႀကိ)
[ဝါ+အ+သိ။ ဝါယတိ-မွ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၈။ဓာတြတၳ။]
(သင္) (အနံ႔) ႀကိဳင္-လႈိင္-နံ-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāsi:ဝါသိ(ထီ)
[ဝသ+ဣဏ္။ ဝသႏၲိ ဧတာယာတိ ဝါသိ။ ဏြာဒိ။၁ဝ။ ဝါသိ-သံ၊ ျပာ။ ဝါသီ-အဒၶမာဂဓီ။]
ပဲခြပ္-(က) ဒန္ပူ-ျဖာ-ျဖတ္-ေသာ ပဲခြပ္။ ဝါသိ= ဒန္ပူျပာ-ၾကံေႏြး-ဓားငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāsi:ဝါသိ (ပ)
ပဲခြပ္။ သင္းတုန္း။ ဓားမ။ တံစည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,