Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāsava,【陽】 天神王。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāsava,【陽】天神王。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāsava: vāsava(pu)
ဝါသဝ(ပု)
«vāsa+ṇa.va-ā.vāsaṃ adāsīti vāsavo.saṃ,ṭī,1.337.vasu+ṇa.dī,ṭī,2.242.vasūni ratanāni santusseti vāsavo.ṭī.19.vāsava-saṃ,prā.»
[ဝါသ+ဏ။ ဝ-အာဂုမ္။ ဝါသံ အဒါသီတိ ဝါသေဝါ။ သံ၊ဋီ၊၁။၃၃၇။ ဝသု+ဏ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၂၄၂။ဝသူနိ ရတနာနိ သႏၲဳေႆတိ ဝါသေဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉။ဝါသဝ-သံ၊ ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāsava:[m.] the king of the gods.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vāsava:A name of Sakka.S.i.221,223,229 30,234 7; D.ii.260,274; SN.vs.384; DhA.iii.270; J.i.65,etc.; Cv.xxxvii.151,etc.

Several explanations are given of the title.In the Samyutta Nikāya (S.i.229; cp.DhA.i.264) it is said that when he was a human being,in his previous birth,he gave dwelling places (āvasatham adāsi) - hence the name.

According to the Dīgha Nikāya (D.ii.260),however,he is Vāsava because he is chief of the Vasū (Vasūnam settho),whom Buddhaghosa (DA.ii.690) calls Vasudevatā.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀSAVA:[m] chúa của chư thiên,Thượng đế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāsava:ဝါသဝ(ပု)
[ဝါသ+ဏ။ ဝ-အာဂုမ္။ ဝါသံ အဒါသီတိ ဝါသေဝါ။ သံ၊ဋီ၊၁။၃၃၇။ ဝသု+ဏ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၂၄၂။ဝသူနိ ရတနာနိ သႏၲဳေႆတိ ဝါသေဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉။ဝါသဝ-သံ၊ ျပာ။]
(၁) သိၾကား၊ သိၾကားမင္း၊ သိၾကားနတ္မင္း။ (၂) သကၠသံယုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāsava:ဝါသဝ (ပ) (ဝသု+ဏ)
သိၾကားမင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,